125586. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés vevőkészülékek önműködő beállításához való szabályozóérték előállítására

Megjelent 1940. évi december hó 16-án. MAGTAB KIRÁLYI #SWl| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 125586. SZÁM. VII/j. OSZTÁLY. — M. 10446. ALAPSZÁM. Kapcsolási elrendezés vevőkészülékek önműködő beállításához való szabályozóérték előállítására. Hazeltine Corporation cég' Jersey City, mint Harnett Dániel Edward és Wheeler Harold Alden tuckahoc-i, illetőleg- great-neeki lakosok jogutódja. A bejelentés napja 1938. évi október hó 22. A. E. A.-beli elsőbbsége 1937. évi október hó 23. A találmány kapcsolási elrendezés vevő készülékek önműködő beállításához való szabályozóérték előállítására és célja a ve-. vőkésztilék lényeges jellegzetességeinek, 5 pl. az erősítésnek önműködő szabályozá­sát oly esetekben is lehetővé tenni, .ami­kor a hordozó amplitúdóját rendkívül ki­csiny frekvencia modulálja. Ha ily esetek­ben ÍI, hordozó szándékolt mqduláció-inga-S.0 dozásui már nem következnek be lényege­sen gyorsabban, mint a hordozónak a vé­teli helyen a természetes halkulási jelen­ségek hutása alatt bekövetkező amplitúdó változásai, akkor a két — kívánt és nem-15 kívánt — modulációs effektus már egy­mástól nem választható szét, úgy hogy a hordozórezgéstől függő kifogástalan sza­bályozóérték nem érhető el. A találmány azt a körülményt hasz-20 nálja fel, hogy a átviteli tech­nika egyes eseteiben, pl. a távol­balátásnál, a moduláció bizonyos ré­szei periodikusan visszatérő időközökben kimaradnak. A távolbalátóátvitelnek ez-25 időszerint használatos módszereinél a le­adott jelnek oly hordozója van, mély» pe­riodikusan visszatérő időközökben, a látó­frekvenciákkal és a közepes képvilágos­ságot meghatározó, nagyon kicsiny ú. ri. 30 „háttérfrekvenciákkal" van modulálva, melyek együttesen az átvitt képet ábrá­zolják. A tulajdonképpeni képátvitel e szakaszai között, vannak ú. n. visszafu­tási időközök,- melyekben szinkronizáló impulzusok vitetnek át, melyek a kép- 35-összetételnél az egymás után következő sorok és képek kezdetének felelnek meg. Katódsugárcsővel működő távolbalátó vevőkészülékeknél a sugarat tudvalevőleg úgy térítik el, hogy e sugár az ernyőt 40 egymás után következő és egymással párhuzamos sorokban pásztázza végig. A felfogott rezgések szinkronizáló összete­vőit arra használják fel, hogy a vevőké­szülékben a képösszetételt vezéreljék, még 45< pedig úgy, hogy a képösszetótel lefolyása az adókészülékben végbemenő képletapin­tá.ssal szinkron legyen. A sugár intenzi­tását a. látófrekveneia-összötevők vezér­lik, hogy ilykép az egyes képpontok vilá- 50» gosságát reprodukálják. Egyes, ismert távolbalátó-rendszereknél a, látófrekvencia-modulációt úgy viszik fel a hordozóra, hogy nagyobb hordozó­amplitúdóknak nagyobb képvilágoságok 55, is föléljenek meg. Ezt az, eljárást „pozi­tív modulációnak" nevezik, amikor is a közepes kép világosságot közvetlenül, vagyis ugyancsak a, hordozó intenzitás­változásaival viszik át. A szinkronizáló- 60* impulzusokat ellentétes értelemben viszik fel a hordozóra, úgyhogy a hordozó álta­lában periodikusan egészen zérusig csök­ken. Az ily fajta elrendezéseknél eddig csak nehezen, tőt gyakran egyáltalán 65. nem lehetett kielégítő önműködő erősítés­szabályozást alkalmazni. Nem lehet • ugyanis a hordozóintenzitásnak oly kö-

Next

/
Thumbnails
Contents