125546. lajstromszámú szabadalom • Távkzlő központ-berendezésekhez való díjmegállapító berendezés

Megjelent 1940. évi december iió 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI RIRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 125546. SZÁM VII/j. OSZTÁLY. — 8. 17668. ALAPSZÁM. 10 Távközlő központ-berendezésekhez való díjmegállapító berendezés. Standard Villamossági Részvénytársaság, cég Budapest (ezelőtt Újpest), mint a Bell Telephone Manufacturing Company, Societe Anonyme, antwerpeni cég jogutódja. A bejelentés napja 1938. évi december hó 15. Belgiumi elsőbbsége 1937. évi december hó 24. A találmány távközlő központ-berende­zésekhez való díjmegállapíló berendezés. A találmány szerinti berendezés az össze­köttetés teljes díját idő- és körzeti alapon, önműködő úton, pénzértékben, számítja ki. A találmány szerinti díjmegállapíló be­rendezés jellemzője díjszabás-feljegyző ké­szülék, amely feljegyzi, hogy a hívó össze­köttetés uláu több tetszés szerint választolt pénz-díjszabás közül melyik kerüljön fel­számításra. További jellemzők: az össze­köttetés fenntartásának időtartamát fel­jegyző időtarlamfeljegyzőkészülék, a díjsza­bás ps a hívási időtartam szorzatát több !kü-15 lönböző pénznem-egységből álló pénzérték­ben önműködően, megállapító készülékek, végül e szorzatot pénzértékben megjelölő jelző berendezés. A találmányi részletesen, egyik kiviteli 20 alakja kapcsán ismertetjük a mellékel raj­zokra való utalás melletl. amelyeken az 1. ábra, az össze kö! le lésre vonatkozó, a hívó és hívott leiek számait, a hí\ás díját és lehetőleg az alapdíjat, a nap idejét, a iko-25 letet és egyéb más kívánt adat nyomtatá­sát foganatosító nyomtató számjegvzővel összeköllelésben úííó díjszabás és idő t'el­jiegyző áramkör, míg a " 2. és 3. ábrák kalkuláló áramkört szem-30 lelteinek, mely az 1. ábrabeü fel jegy ző körben létesített díjszabás- és időfeljegyzé­sekből az összeköttetés díját kiszámítja és a.díjillelék megjelölését a nyomlak) szám­jegyzőbe jullaLja, ahol az momlatásra ke­á& rül. A kél áramkörnek célja először az, hogy a távbeszélő beszélgetés díjál, kél tényező­ből, az egység díjszabásból és a beszélgetési időből megállapítsa, azután pedig, hogy e díjat, pénzértékei képviselő számjegyek íO alakjában a nyomtató számjegyzőbe továb­bítsa, ahol egy beszédjegy már az össze­köttetés egyéb részleteit is fellünleü. A működés általános ismertetése: A nyomtató számjegyző kapcsoló áram- 45 kör a nyomtató számjegyzővel állandóan összeköttetésben áll, mely utóbbi egy részéi az 1; ábra baloldali része szemlélleü. A kapcsoló áramkör a csatlakozási áram­körrel közvetlenül, vagy híváskereső gé- 50 pen. ál állhat összeköttetésben, mindahány­szor heszédjegy nyomtatása válik szüksé­gessé. Az 1. ábrában csak az 1 --."> számo­zású kapcsolatok láthatók, melyek a követ­kező leírás kapcsán fordulnak élő. 55 A kapcsoló áramkörhöz két kijelölő kap­csoló tartozik. Az egyik kapcsok) ;T), a lávforgalmi átfordító körből veszi fel az áramlökéssorozatokal, mely a választási fo­lyamai vezérlése melJetl. az összeköltelésre'60 vonatkozó díjszabási az ismert módon álla­pítja meg. Ezt a díjszabási megjelölést a T; kapcsoló a beszélgetés folyamata alatt fenntartja. A másik kijelölő kapcsoló (M), az. összeköttetés időtartamát úgy jegyzi fel, 65 hogy minden egyes beszélgetési időegysé­pl- egy • percenként, egy lépést génként lesz. A díjszabást megállapító áramkör akkor

Next

/
Thumbnails
Contents