125529. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aranyszínű díszítmények előállítására

'4Í»-XV> - ..". "'ZßiM:, Megjelent 194Ö. évi december hó 2-án. MÁGYÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 125529. SZÁM. XVII/b. (IX/a/b.) OSZTÁLY. — G. 9006. ALAPSZÁM. Eljárás aranyszínű diszítmények előállítására. Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler cég Frankfurt/Main. A "bejelentés napja 1940. évi január hó 24. Németországi elsőbbsége 1939. évi január hó 28. A találmány eljárás aranyszínű diszít­mények, például festmények előállítására kerámiai gyártmányokon, például porcelJá­non, fajanszon, üvegen, zománcon, stb. 5 Ilyen diszítmények eddig kizárólag arany felhasználásával voltak készíthetők. A ta­lálmány szerint ilyen diszítmények arany felhasználása nélkül készülnek, minek aranyhiány idejében különösein nagy a je-10 lentőségé. Eddigi ismiereteink szeriint ez a cél elérhetetlennek látszott, minthogy az, aranynál kevésibbé nemes, sárgás színű, fémek az égetés folyamán fellépő igénybe­vételekeit, a magas hőfokot és ,a vegyi hatá-15 sokat nem bírják ki és rossz színhatású vegyületekké alakulnak át. A kitűzött cél egyszerű és biztos módon érhető el, ha a találmány szerint a kerá­miai tárgyakat ezüstözve és lüszteres be* 20 vonattal égetjük. Az ezüstözéshez számos anyag használ­ható. Alkalmazhatjuk az ezüstnek neme­sebb -fémekkel, például, platánnal, pallá­diummal, rodiummal vagy aránnyal,, vala-25 mint kevéiSibhé nemes fémekkel képzett öt­vözeteit. Különösön előnyös azonban tiszta ezüstvegyülielieket alkaiimiazni ezüsitiöző szer­ként. Az efzüstözést magábanvéve ismert módon és ismert eszközökkel végezzük, 30 például úgy, hogy finoman osztott ezüstöt olajba, gyantákba vagy más a lakkiparban használatos szerekbe keverten rakunk • fel a kerámiai gyártmányra. Fontos azonban a találmány szerint az, 35 hogy az ezüstözést lüszterbevonattíal kombi­náljuk. Tiszta aranytónusok elérésére! gya­korlatilag színtelen lüszterek is alkalmaz­hatok, melyek főleg sziliciumvegyülete^ két, például kovasavésztereiklet vagy kolloid kovasavat tartalmaznak. Alkalmazhatók to- 40 vábbá bórvegyületeik, ónvegyületek, szer­ves vagy szerveitlein foszforsavszármazékok és más savak származékai is. Az említett színtelen lüszterek helyett vagy mellett sa­ját színű vagy színezést okozó lüszterek 45 is alkalmazhatók, például az urán, ko­balt, bizmut, kadmium, ólom, stb., szerves vagy szervetlen vegyületei. Az említett iüsz­teralkatrészek, úgy a színtelenek, mint a színezŐk is, egymagukban is és tetszőleges 50 kombinációikban is alkalmazhatók. Ezek a lüszterek magábanvévei ismert módom oldószerekben, főleg szerves oldószerekr ben, például aromás szénhidrogénefebein, tetszőleges alikoholban, észterekben fíeíoldva, 55 esetleg! gyanták vagy műgyanták hozzáadá­sával is alkalmazhatók. Előnyös foganatosítási módja a talál­mány szerinti eljárásnak az, hogy a kerá­miai gyártmányt előbb ezüstözzük és az 60 ezüstözést beégetjük. Ily módon tiszta ezüst felületeket kapunk, melyek ismiert módon esetleg fényesíthetők is. Ha az így ezüstö­zött tárgyakat lüszterbevonattal látjuk el és ismét égetjük, nincs okunk előrelátni, 65 hogy az ezüstszín megváltozik. Meglepő módon kitűnt, hogy az eredeti ezüstszín tiszta aranyszínűvé válik, nyilván a lüszter­alkatrészek hatására. Mellékes kérdés, hogy ez vegyi hatás vagy pedig az ezüstrészees- 70 kék diszpergálása folytán ál£ott-e elő? Az aranyszínű bevonatok előállítására szüksé­ges égetési hőfok a mindenkori munkafel­tételek függvénye és előzetes kísérlteiefc-

Next

/
Thumbnails
Contents