125523. lajstromszámú szabadalom • Szelepnélküli kétütemű robbanómótor

Megjelent 1940. évi december hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BffiÜSAG SZABADALMI LEIRAS 125523. SZÁM. V/d/2. OSZTÁLY. — T. 6476. ALAPSZÁM. Szelepnélküli kétütemű robbanómotor. Tamás Tibor gépszerkesztő, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi december hó 30. A találmány főként kerékpárokhoz és csónakokhoz használt oly szelep nélküli kétütemű robbanómotorokra vonatkozik, amelyeknél a keverékbebocsátó és az égés-5 termékkibocsátó nyílás vezérlését, vala­mint a beszívott keverék előkomprimálá­sát maga a munkadugattyú iszközli. Ezeknél a motoroknál a torgattyúház (karter) van keverékbeszívó és -elc-10 komprimáló kamraként kiképezve, mely célból a forgattyúház a dugattyú munka­terével csatornák segélyével közlekedik. Ezeknek a motoroknak különböző hát­rányai vannak. A beszívott keverék meny-15 nyisége tudvalevőleg a keverék íajsúlyá­nak a függvénye, a fajsúly pedig a szí­vásnál fellépő nyomáskülönbségtől függ. Mennél nagyobb tehát ez a nyomáskülönb­ség, annál több keveréket szív be a du-20 gattyú. A beszívott keverékmennyiség megnövelése céljából tehát a motorban létrehozott alnyomást kell megnagyobbí­tani. A forgattyúházban létrehozott elő-25 kompresszió nagyságától függ a kiöblítés hatályossága, továbbá a munkahenger­ben lejátszódó folyamat munkateljesít­ménye — minthogy ezen folyamat termo­dinamikai hatásfoka tudvalevőleg a kom-30 presszió mértékével nő, utóbbi pedig az előkompresszió mértékének a függvénye. Azoknál a kétütemű robbanómotorok­nál; amelyeknél a forgattyúház maga van keverékbeszívó és -előkomprimáló kamra-35 ként kiképezve, sem a létrehozott al­nyomás, sem az elért előkompresszió mér­téke nem kielégítő. Ügy az alnvomás, mint az előkompresszió ugyanis a hasznos dugattyú-lökettérfogat és a forgattyúház űrtartalmának az arányától függ: már 40 pedig ez az arányszám a szokásos szer­kezeteknél igen kicsi, aminek oka szer­kesztési szempontokban és helyszükség­letekben rejlik. A jellemzett hátrányokat a találmány 45 kiküszöböli, amennyiben oly szerkezeti kiképzést létesít, melynél "a dugattyú hasznos lökettérfogata és a keverék­beszívó és -előkomprimáló kamra űrtar­talmának arányszáma lényegcsen meg 50 van növelve. Ezen cél elérésére a talál­mány szerint a forgattyúház és a henger munkaterc közé a forgattyúháztól telje­sen elkülönített keverékbeszívó és - lő­komprimáló kamra van beiktatva, mely 55 a henger munkaterével átáramló csatornák útján közlekedik. A keverékbeszívó és -előkomprimáló kamra térfogata a henger lökettérfogatának 1—1,5 szőröse és ez az arányszám a keverékbeszívó és -elő- 60 komprimáló kamra fenekét alkotó betét­darabnak a henger hossztengelye irányá­ban való elállítása által a megadott hatá­rok között megváltoztatható. A kerékpárokhoz és csónakokhoz ez- 65 időszerint használt szelep nélküli két­ütemű robbanómotoroknál a forgattyú­kar és a dugattyú közötti kinematikai kapcsolatot egy lengő és egyidejűleg ide­oda járó mozgást végző hajtórúd hozza 70 létre. A találmány szerinti külön keverék­beszívó és -előkomprimáló kamrának a dugattyú munkatere és a forgattyúház közé. való beiktatása ezen kinematikai

Next

/
Thumbnails
Contents