125520. lajstromszámú szabadalom • Berendezés sebességmérőkhöz az útadatok feltüntetésére

Megjelent 1940. évi december hó 2-án. MAGYAR IURÁLYI W^BJÄ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 125520. SZÁM. VII/C. OSZTÁLY. — P. 9430. ALAPSZÁM. Berendezés sebességmérőkhöz, az átadatok feltüntetésére. Polg-ár Pál oki. gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi július hó 23. Sebességmérőknek az idővel arányosan mozgatott regisztráló szalagjainál az útnak jelzése eddig úgy történt, hogy bizonyos egységnyi távolságok megtétele után, pl. 5 500 vagy 1000 méterként az útjelzőberen­dezés a regisztrálószalag alsó részébe egy­egy pontot szúr, hogy ilymódon a távolsá­gokat legalább is közelítően lehessen meg­állapítani. 10 Az útjelzésnek ez a módja azonban a korszerű igényeket nem elégíti ki, mert hiszen az 500 vagy 1000 méteres útegysége­ken belül is előfordulhatnak olyan esemé­nyek, melyek miatt egészein pontos hely-15 meghatározás volna szükséges. Ilyen hely­meghatározás azonban eddig csak körül­ményes területmérés segélyével volt elér­, hető, de még így sem teljesen pontosan. A találmány tárgyát sebességmérőknek 20 olyan berendezése képezi, mely az idővel arányosan, egyenesvanalú haladó moz­gással továbbított regisztrálószalagnak a sebességvonalak felvételére szolgáló terü­letsáv alatt vagy feleit elhelyezett,, az út-25 jelzésre fenntartott sávrészen folytatólagos útjelzővonalat, pl. egy önmagában ismeri fűrészfogalakú vonalat rajzol, mimellett a fűrészfogalakban írt vonalnak emelkedő (illetve süllyedő) részei a távolság és hely; 30 meghatározására szolgálnak, úgyhogy ily­módon pl. megállapíthatjuk, hogy a pálya bizonyos részén mekkora volt a sebesség. Valamely, a szalag haladási irányára merőleges vonalnak a sebességi, valamint 85 útjelző vonalakkal képezett metszéspontjai jelzik a járműnek valamely időponthoz tartozó sebességét és ugyanakkor annak valamely ismert ponttól való távolságát. A mellékelt rajz a találmány példaké­pem foganatosítási alakját lokomoűvsebes- 40 ségmérőbe beépítve, elölnézetben tűnheti fel, a lényeghez; nem tartozó részletek elhagyásával. A sebességmérő 1 házában van elhe­lyezve az ismert 2 hajtótengely,, amelynek <ü> 3, 4,- 5 kúpkerekei és 6 körmösgyűrűi is­mert egyenirányítót képeznek, úgyhogy a négy kúpkerékkel összefüggő 7 homlok­kerék, függetlenül a 2 hajtótengely forgás­irányától, mindenkor a 8 nyíl irányában 50 forog. A 7 homlokkerék a 9, 10, 11, 12, 13, 14 fogaskerekek segélyével hajtja a 15 tengelyt, amelyen a 16 csiga és a 17 számlálókészülék van elhelyezve. Az át­tétel pl. olyan, hogy a 15 tengely minden, 55 100 méter út megtétele alatt egyét fordul, úgyhogy a 17 számlálókészülék a tized­kilométereket is jelezheti. A rajzon fel nem tüntetett óramű továb­bítja a 18 regisztrálószalagot, amelynek 60 felső sávrészébe a sebességmérőnek itt fel nem tüntetett mérőszerkezetéről hajtott, önmagában ismert írószerkezetaek 19 író­tűje a 20 sebességgörbéket rajzolja. A 15 tengelyen elhelyezett 16 csiga a 55 21 csavarkereket.és az ez utóbbival szilár­dan kapcsolt 22 fogaskerék pedig a 23 fo­gaskereket hajtja, melyre a 24 csigavona­lakkal határolt 25 útkerék van erősítve. Ez utóbbin célszerűen még a 26 mutatót 70 is elhelyezzük és ha az áttétel pl. olyan, hogy a 25 útkerék minden három kilomé­ter út megtétele alatt egyet fordull és azi útkeréknek három csigavonala van, úgy egy csigavonal elhaladásához 1 kilométer 75 út megtétele szükséges. Ennek megfele-

Next

/
Thumbnails
Contents