125517. lajstromszámú szabadalom • Vizsgálókapcsolási elrendezés hordozófrekvenciás távbeszélőberendezéshez

JHegjelent 1940. évi december hó 2-án. MA»TAE KIRÁLYI wEEjdft SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 195517. SZÁM. ' i •*••.• VII/j. OSZTÁLY. —' L. 8065. ALAPSZÁM. Vizsgálókapcsolási elrendezés hordozófrekvenciás távbeszélőberendezéshez. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja 1940. évi január hó 17.* Németországi elsőbbsége 1939. évi január hó 24. Hordozófrekvenciás távbeszélőberen­dezések végpontjain mindegyik beszél­getési vonalhoz több erősítőcső tartozik. Kívánatos, hogy az egyik végpont üzem-5 készségét a másik végpont vagy más segédeszköz igénybevétele nélkül lehessen egyszerű módon vizsgálni, A találmány szerint ezt úgy érjük el, hogy a végponton a villakapcsolás rész-10 arányosságának megzavarására alkalmas kapcsolószerveket alkalmaznak. Ezek működtetése folytán lebegő frekvencia létesül, melynek segélyével a végpont összes csőfokozatait meg lehet vizsgálni. 15 A csatolt rajz a találmány szerinti kap­csolási elrendezés kiviteli példáját mu­tatja. Az Lj vezetéken érkező kisrezgésszámú beszédáram az N vezetékutánzattal el-20 látott G villakapcsoláson és az Fi alul­áteresztő szűrőn át az M modulátorba jut, melyben az O generátor hordozó­frekvenciával modulálja. Az emellett léte­sülő két oldalsávot a Vx erősítő megerő-25 siti. Az Főszűrőn át csak az alsó oldalsáv jut az L2 vezetékbe, mely másrészt az ellenirányból érkező beszédet felső oldal­sáv alakjában viszi át. Az F3 szűrő úgy van szerkesztve, hogy ezt az oldalsávot 30 átengedje. Az érkező oldalsáv a D demo­dulátorbán demodulálódik, ugyancsak a fentemlített, az O generátortól szolgál­tatott hordozófrekvencia segélyével s a V2 erősítő megerősíti a keletkező kisrez-35 gésszámú beszédáramot, mely azután az F4 aluláteresztő szűrőn és a G villakapcso­láson át az Lj részt vevő vezet ékbe jut. A hívás hivófrekvenciával (20 Hz) modu­lált hangfrekvenciával történik. Erre a frekvenciakeverékre a K hívásvevő mű- 40 ködésbe jön s átadja a hívófrekvenciát az Lj részt vevő vezet éknek. A vizsgálás oly kapcsolóberendezés pl. vizsgáló jelfogó segélyével történik, melynek s1 érintkezője zárásakor meg- 45 zavarja a villakapcsolás részarányosságát, pl. az Lj vezeték rövidrezárása útján, s2 érintkezője pedig az egyik oldalsávhoz tartozó F2 szfirőt zárja rövidre, minek folytán most a másik oldalsáv a V2 50 erősítőtől az F3 szűrőn át közvetlenül a vevőoldalra juthat. Minthogy a villa­kapcsolásnak az alacsony frekvencia iránti zárócsillapítása megszűnt, az egész hordozófrekvenciás végpont fütyül, még 55 pedig az Fx és F 2 szűrőkön át alacsony frekvenciával, az F3 szűrőn át pedig az M modulátorban az 0 generátor hordozó­frekvenciájával modulált alacsony frek- • vencia egyik oldalfrekvenciájával, mely 60 aztán a démodulátorban demodulálódik. A fütyülés megszűnik, ha a generátor nincs üzemben, mert az F3 szűrő kizárja az alacsony frekvenciát. Megszűnik azon­ban a fütyülés akkor is, ha az egész kíjr 65 valamely része nincs rendben, pl. a Va vagy V^ erősítő csövei. A vizsgálat ki­terjedtehát mind az adó-, mind a vevő­oldalra. A fütyülés frekvenciája műkö­désbe hozza továbbá a K hívásvevőt és 70 evvel az E jelfogót is. E jelfogó e érint­kezője a W ellenállást az A anódtelep mínusz sarkára kapcsolja, minek folytán az anódtelepből áram folyik a Wj és W2

Next

/
Thumbnails
Contents