125482. lajstromszámú szabadalom • Eljárás villamos tekercselt kondenzátorok kapacitás értékének változtatására, melyek dielektrikuma nyujtott thermoplasztikus műanyag foliákból van

jjwwr*­Megjelent 1940. évi december hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍR AS 125482. SZÁW. VII/j. OSZTÁLY. — F. 9088. ALAPSZÁM. Eljárás villamos tekercselt kondenzátorok kapacitásértékének változtatására, melyek dielektrikuma nyújtott thermoplasztikus műanyag fóliákból van. Feltén és Guilleaume kábel-, sodrony- és sodrony­kötélgryár r.-t. Budapest, mint a Feltén & Guilleaume Carlswerk A. G. köln-mülheimi cég" jogutódja. A bejelentés napja 1940. évi január hó 26. Németországi elsőbbsége 1939. évi január hó 28. Szilárd dielektrikummal, bíró villamos kondenzátorok ismert beállítási módjai ab­ból állanak, hogy az egyik vagy mindkét fémes fegyverzet felületét addig változtat-5 ják, míg a kapacitás a, kívánt értéket eléri. A találmány tárgya oly eljárás, melynél a nyújtott polystyrol fóliákból vagy más, nyujtókezeléssel hajlékonnyá tett thermo­plasztikus műanyag fóliákból való dielek-10 trikumú villamos tekercselt kondenzátorok kapacitását a fegyverzetek nagyságának változtatása nélkül változtathatjuk, sezért különösen a leírt tekercselt kondenzáto­rok finom beállítására alkalmas. 15 A találmány szerinti eljárás azon a felis­merésen alapszik, hogy nyújtott thermo­plasztikus műanyag fóliákból való dielek­trikumú tekercselt kondenzátorok kapaci­tás értékei melegítéskor maradó változást 20 szenvednek, mely ismételt vagy folytató­lagos mclegkezielésíkor határértékhez asz­szimptotikusan közeledik. Ez a jelenség nyilván arra vezethető vissza, hogy a nyúj­tott műanyag fóliák melegítéskor lassan-25 ként zsugorodnak és hogy ez a izsugorodás lehűléskor sem alakul teljesein vissza. A zsugorodás folytán megváltoznak a kon­denzátorok fegyverzetei közötti távolságok, melyektől többek között a kondenzátor ka-30 paritása is függ. A találmány értelimében ezt a jelenséget arra használjuk fel, hogy a leírt villamos tekercselt kondenzátorok kapacitásait terv­• szerűen változtassuk. A találmány szerinti eljárás abból áüll, hogy a tekeircseilt kon- 35 denzátor kapacitását melegkezelésseil adr­dig változtatjuk, míg lehűtött állapotban a kapacitás kívánt értékét elérjük. A me­legkezelés egyszeri melegítésből állhat, melynek nagyságát és tartamát a kívánt 40 kapacitás változásnak megfelelőéin választ­juk meg. Alkalmazhatunk azonban egy­másután több rövidebb időtartamú meleg­kezelést is, melyek között a kondenzátor kapacitását mindenkor lehűtött állapotban 45 megmérjük. Az első melegkezelés előtt a kondenzátor kapacitását fegyverzetei nagy­ságának megfelelő méretezésével oly ér­tékre kell hoznunk, mely kevésseíl a íkíváint érték felett avagy az .alatt fekszik, laszerint, 50 hogy a kapacitás a melegítéskor csökken vagy növekszik. Szabadalmi igénypont: Eljárás villamos tekercselt kondenzátorok kapacitás értékének változtatására, me- 55 lyekdielekitrikünia (nyújtott teirmoplatszti­kus műanyagfoliákból van, azzjal jel­lemezve, hogy a tekercselt kondenzátort, adott esetben ismételt melegkazeleSürißk vetjük alá addig, míg lehűtött állapot- 60 ban a kapacitás kívánt értékét elérjük. Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István m. kir. szab. bíró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Györy Aladár Igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents