125446. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási berendezés távbeszélőkészülékek vezetékeihez

Megjelent 1940. évi december hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 125446. SZÁM. VII/J. OSZTÁLY. — JP. 8829. ALAPSZÁM. Kapcsolási berendezés távgépírókészülékek vezetékeihez. „Fides Gesellschaft fur die Verwaltung: und Verwertung; von gewerblichen Schutzrechten mit beschränkter Haftung:" Berlin, mint a Siemens & Halske Aktiengesell­schaft, berlin-siemensstadti cég* jogutódja. A bejelentés napja 1939. évi szeptember hó 27. Németországi elsőbbsége 1938. évi szeptember hó 27. T'álvglépíróberendezésekben a központok­nak, vagy a résztvevőiknek és központok­nak egymással való összekötéséhez külön­böző vezetékrendszereket használnalk. A .5 résztvevőket rendszerint nyugalmi áram­mal dolgozó egyszerű hurokkal klötik össze egymással, míg a központok egy­másközti összekötéséhez négyvezetékes vezetékrendszereket használnak. Bizonyos l'O esetekben duplex-kapcsolásokat is alkal­maznak. Mindezek a vezetékrendazieirek tekintélyes vezetékanyagot és szerelvényt igényelnek, különösen olyan esetekben, amikor a köapontoik összekötövezetiókeit 15 hordírekvenciás jelközvetítéssel nem hasz­nálják ki. A résztvevők csatlakoztatásá­hoz a résztvevőtől a központba menő ket­tős vezeték szükséges. A négyvezetékes összekötéshez négy ér, míg a duiplex-kap-20 esolásihoz utánképzés szükséges, melynek karbantartása' körülményes. Ezért a duplex-kapcsolást eddig csak olyan be­rendezésekben haszríáltáik, melyekben ál­landó szakképzett felügyelet van. 25 A találmány abból a feltételből indul ki, hogy az ilyen távgépíró berendezések­nél általában nem szükséges, hogy egy­idejűleg mindkét irányban távolba írja­nak, hanem hogy az üzem váltakozva' is .30 fenntartható, viszont szükséges, hogy az összeköttetés létesítésére való kritériumo­kat, így például a hívást és a végjelet egyidejűleg mindkét irányban adhassuk. Az eddig ismert duplex-kapcsolásoknál, 35 melyek egyidejűleg mindkét irányban dolgoznak, hiányos utánképzés esetén a zavaróik rendszerint onnan erednek, hogy a távgépíró impulzusainak képzetes össze­tevője a saját vevőrölét működésibe hozza. Ha tehát a képzetes összetevő hatását ár- 40 talmatlanná tesszük, az ilyen kapcsolás utánképzését ellenállásból is felépíthetjük és ez esetben a vezetékben csak a helyes áramerősséget kell beállítani.. A találmány tehát abban van, hogy az 45 ilyen kapcsolási berendezés vevőrölérjét az egyik forgalmi irány jeleinek vételére, a saját állomáson létesített impulzusok kezdetekor a másik forgalmi irány szá­mára bizonyos ideig hatástalanná tesszük 50 és hogy a kapcsolás duplex-kapcsolás módjára van kiképezve. Ebből az az előny származik, hogy a vezetékek komplex ellenállásait figyelmen kívül hagyhatjuk, úgyhogy az utánképzés 55 csak a vezeték ohmos ellenállásának meg­felelően méretezendő. A találmány különféle módokon valósít­ható meg. Használhatunk segédröléket, azonban a vevőrölét átvivővel is hatás- 60 talanná tehetjük. A vevőnölé tekercseinek TOvidrezárásával is hatástalanná tehető; viszont a vevőrölének előgerjesztést is adhatunk. A találmány néhány példakénti kiviteli 65 alakját a rajzok kapcsán magyarázzuk. Az 1. ábrában duplex-kapcsoMist tüntet­tünk feil, melynek St T és St II a végállo­másai. Az El és E2 vevőröléknek két I és II tekercsük van. Az L vezetéknek, a Wl 70

Next

/
Thumbnails
Contents