125440. lajstromszámú szabadalom • Nagyfeszültségű kábel

Megjelent 194Q. évi december hó 2-án. _^_^^_ MAGYAR KIKÁLYI #^B» SZABADAM! BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1 35440. SZÁM. Vll/g. OSZTÁLY. JP. 8696. ALAPSZÁM. Nagyfeszültségű kábel. Feltén és Guilleaume kábel-, sodrony- és sodrony­kötélgyár részvénytársaság", Budapest, mint a Feltén és Guilleaume Carlswerk Actien-Gesellschaft köln­mülheimi cég jogutódja. A bejelentés napja 1939. évi április hó 5. Németországi elsőbbsége 1938. évi április hó 5. A találmány oly nagyfeszültségű ká­belre vonatkozik, melynek egyszerű kivi­tel ós kis ménetek mellett nagy az át­ütési szilárdsága. Ismeretes, hogy a levegő •5 átütési szilárdsága a rétegvastagság csök­kenésével növekszik, azaz, hogy igen vé­kony levegő rétegek átütési szilárdsága rendkívül nagy. Ajánlották már cellulozeeszter vagy cel-10 lulozeéter avagy olajfilmmel borított papír- vagy celofánszalag tekercseléseik szigetelésül való használatát ás a kör zöknek nyomás alatt álló gázzal való kitöltését. Emellett feltételezitek, hogy 15 a gáztöltésnek a szigetelő anyag rétegei .közötti megnövekedett átütési szilárdságára való tekintetbe!, már kis nyomás elegendő lesz nagy átütési szilárdságok elérésére. A felépítés és a megnemfelelő anyagok hasz-20 nálata folytán ezek hatása azonban a szi­getelés gáztöltéséhen uralkodó nyomás nagyságától fü ^ g _ Az előbb említett szigetelő anyagok hát­rányos tulajdonságai, hogy vizet vesznek 25 fel és a vizet áteresztik. Elektromos szenir pontból hátrányaik továbbá nagy dielek­tromos állandójuk és nagy vesziteség&zö­gük. Azért, hogy a bevezetésben 'említett azt a felismerést, hogy igen vékony le­ä0 vegőrétegeknek nagy az átütési szilárdságja vékony szigetelőrétegek használata révén hasznosítsuk, a találmány szerint a meg­felelő rétegezett anyag bizonyos elrende­zésével minden impregnáláslt vagy olaj-35 töltést, továbbá segédműveleteket, mint gázzal való megtöltést feleslegessé teszünk. Ezt azáltal érjük el, hogy a rétegeket pó­rusmentes, nem. vízszívó, vízátnemeresztő, villamos szempontból nagy értékű szigetelő anyagból készítjük és azt oly rétegvastag- 40 ságban alkalmazzuk, hogy az egyes réte­gek egymástól való távolsága a vékony le­vegőrétegek maximális átütési szilárdságá­nak körzetében feküdjék és másrészt a réteigvastagság a kábelgyártás céljaira gyár- 45 tástechnikai szempontból még megfelelő le­gyen. Kísérletekkel megállapítottuk, hogy a vinilvegyületek polimerizátjaiból, mint például: polivinilkloridból és polülsztirolból készíthetünk olyan fóliákat, melyek az, ősz- 50 szes megkívánt tulajdonsággal rendelkez-* ne!k és a fentebb említett kábelszigetelé­sekkel szemben azzal az előnnyel bírnak, hogy pórusmentesek, vízátnemeresztők és elektromos tulajdonságaik igen kedvezőek. 55 Ezeket a fóliákat ugyanis 0.04 mm és (ennél vékonyabbra is készíthetjük és kábelek te­kercselt szigeteleséül felhasználhatjuk. Di­elektromos állandójuk 2.3—3.5 és veszte­ségszögük 1—10"5 '-től 1.10-4 -ig. 60 Az 1. ábra a találmány szerinti kábel egy példaképem kiviteli alakját szemlél- • téti. Az (a) vezető 0.04 mm vastag,•pórus­mentes, nem, vízszívó anyag (valamely vinirwegyület polimeirizátjának) sok vékony 65 (b) rétegével van körülvéve és impregnálás, illetve a közök kitöltése vagy szárítás nél­kül (c) ólomköpennyel körül sajtolva. Az ilyfajta kábeleknek feltűnően kis szigetelési rétegvastagság mellett igen nagy az át- 70

Next

/
Thumbnails
Contents