125434. lajstromszámú szabadalom • Mágneselektromos gép, melynek legalább két, egymástól független mágneses köre van

Megjelent 1940. évi december hó 2-án. MAGYAR KIRÁLY'lwB3J» SZABADALMI BIEŐSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS .. ' 135434. SZÁM. VIF/g. (XX a 2.) OSZTÁLY. — JB. 14511. ALAPSZÁM. Mágneselektromos gép, melynek legalább két, egymástól független mágneses köre van. Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung-, Stuttgart. A bejelentés napja 1939. évi július hó 1. Németországi elsőbbsége 1938. évi július hó 25. Ismeretesek gyujtóáramot adó olyan két vagy többsarkú, mágneselektromos gépek, amelyeknél a gép mágneses körében fel­lépő, a gyujtóáram létesítéséhez fel nem 5 használt fluxusváltozásokat világítási áram gerjesztésére hasznosítják és evégből a gyújtógép horgonyának primer teker­cselését mindaddig világító áramkörbe kapcsolják, amíg arra gyujtószikra létesí­tő téséhez nincsen szükség, vagy pedig a világítóáram létesítéséihez külön tekercse­ket alkalmaznak. A találmány szerinti gépnek legalább két mágneses köre van és legalább az 15 egyik mágneses körben világító és gyujtó­áram termelésére való horgonyok ós egy másik mágneses körben csak világítási áram termelésére való horgonyok vannak elrendezve, mimellet a gépnek oly vezérlő-20 készüléke van, hogy a gyujtóáramot ter­j melő horgonyok primer tekercsei a gyújtó­szikra keltésére' ki nem használt fluxus­változások idejében egymásközt, vagy a külön e célra alkalmazott, világítási ára-25 mot vezető tekercsekkel párhuzamosan vannak kapcsolva. A találmány szerinti mágneselektromos berendezés néhány ki­viteli példáját a. rajzok mutatják., mi'ílg pedig: az 30 1. ábra két egymástól független mágne­ses körrel kiképezett olyan mágneselektro­mos gépet tüntet fel, melynél a mágneses körök mindegyikébe gyujtóáram termelé­sére való egy-egy horgony, a következők-35 ben röviden gyujtóhorgony van beiktatva. A gyujtóhorgonyok primertekercsének ármkörével két, egymásközt párhuzamo­san kapcsolt megszakító van elrendezve, amelyek a primertekercselésben gerjesz­tett áramlökéseket vezérlik. 40 A 2. ábra az 1. ábra szerinti mágnes­elektromos géppel együtt alkalmazható olyan gyújtóberendezés kapcsolási rajza, melynek csak egyetlen, az árauiiinpulzu­sokat vezérlő megszakítója van. 45 A ?>. és 4. ábrák világító és gyújtóbe­rendezései! kapcsolási vázlatait tüntetik fel, mely berendezésekben gyujtóhorgo­nyun kívül még külön világítási áram számára való tekercselés van és amely 50 kapcsolások ugyancsak az 1. ábrában fel­tüntetett mágneselektromosgéppel együtt alkalmazhatók. Az 1. ábrabeli kivitelnél az (a) mágnes­állványnak négy kiálló (b) pólus:.-!! és két 55 permanens (c) mágnese van. Az erővona­lakat vezető (e) darab a (d) tengely kö­rül forgatható. A gép kél (í) horgony­magja közül a rajzban csak az egyiket tüntettük fel. A fel nem tüntetett lior- 60 i'ionynuijr n feltüntetett horgonyniaggal szimmetriás elrendezésű. így a két (f) horgonymagon elrendezett, teljesen szim­metriás tekercselés mindegyikéhez olyan vezérlő kapesolóberendezés tartozik, ami- 65 nőt a rajzban csak egyet tüntettünk fel. A két tekercselés mindegyike (g) primer­tekcrcAclósből ós (h) szekundertekercse­lésből áll, mely utóbbihoz, a (z) gyujtó­gypi'tya csatlakozik. Ka a feltüntetett gé- 70

Next

/
Thumbnails
Contents