125412. lajstromszámú szabadalom • Nagyfeszültségű áramszakító

Megjelent 1940. évi december hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYIW^HA SZARADALMT mií^SÁfi SZABADALMI LEÍRÁS 125413. SZÁM. VJT/g. OSZTÁLY. — H. 10648. ALAPSZÁM. Nagyfeszültségű áramszakító. H. A. Hidde Nijland mérnök, Laren (Hollandia). A bejelentés napja 1939. évi július hó 11. Németalföldi elsőbbsége 1938. évi július hó 12. A találmány nagyfeszültségű áramsza­kító, melynek áramszakító szerve, mely rögzített érintkezőkből és azokkal együtt­működő mozgó vezetőből áll, - rögzített l fémedényben van. Ennek az edénynek rög­zített bevezetései vannak, amelyek az edény falában levő szigetelőkön hatóinak át. Az edény szigetelő folyadékkal, pl. ásványi olajjal tölthető vagy pedig gázt tartalknaz-10 hat, mimellett az áramszakító szerv úgy van a bevezetéshez kapcsolva, hogy az áramszakító szerv az edényből teljesen ki­húzható és abba beiktatható, míg a be­vezetések feszültég alatt álilnak. l/i A fenti fajtájú áramszakítóikban a me­chanikai eszközökkel vagy a házban vagy kamrában - - amelyben az áramkör meg­szakítása bekövetkezik — keletkező nyo­mással létesített folyadék- vagy gázáram az ÜO ív termékeil, pl. fém-, szén- és/vagy szálas részecskéket a ház falában vagy pedig az álló érintkezőkben levő nyílásokon át a házat körülvevő térbe szorítja. E részecs­kék azonban az edény belső Ealára vag\ 2r > pedig azoknak a szigetelőknek felületeire rakódhatnak le, melyeken át a bevezeté­sek az edénybe lépnek és azokon a felüle­teken a villamosság részére kúszó utakat alkothatnak. Ezenkívül, ha az edénybein 30 valamely szigetelő fohadék, pl. ásványi olaj van, kis részecskék lebegve marad­nak és ezek a folyadék szigetelőképessé­get károsan befolyásolják. Ez magyarázza meg, hogy az olyan áramszakítókban, ame-35 lyekef gjakran kell kapcsolni és vagy me­lyek kedvezőtlen körűiméinek közölt mű­ködnek, a dielektrikum a bevezető szige­telők felülelei mellett és, ha szigetelő fo­lyadékot használnak, az edény egyéb he­lyein is fellépő szakadás veszélye mért tesz íd szükségessé folytonos ellenőrzést és miért kell a szigetelő felületeiket tisztítani és — szigetelő folyadék esetében — ez utóbbit isimételten megújítani. Minthogy ez áramszakító bevezetéseinek 45 a szigetelői csak akkor tisztíthatók, ha ezek a vezetők feszültségmentesek, általi­ban azt a megoldásit részesítik előnyben, melynél az áramszakítót, sőt az olyan fajtá­jút is, amelyet eredetileg szakaszkapcsolóik 50 nélküli alkalmazásra tervezték és amely célból az említett áramszakító érintkező szerve az edényből teljesein kihúzható- és abba beiktatható, míg a bevezetések fei­szültség alatt állanak, a feszültség aliatlt 55 álló hálózattal egy vagy két szakaszkap­csolón át kötik össze. A találmány ezeket a hátrányokat kikü­szöböli és lényege az, hogy az áramszakító szervet szigetelőanyagból való ház veszi 60 körül, amely azt a teret, amelyben a kap­csolási művelet lejátszódik, teljesen elszi­geteli attól a tértől, amelybe a bevezeté­sek belépnek, úgyhogy ez utóbbi térbe az ívnek semmiféle terméke sem juthat be, 65 hogy abban a szigetelési tönkretegye. Ismeretes oly áramszakító szerkezet, amelyben az áramszakílási művelet zárt robbanó kamrában játszódik le, amely» részben szigetelő folyadékba merül és 70 melynek felső részében oly eszköz van el­rendezve, mely az áramkör megszakítása­kor keletkező ív okozta mindennemű gőz lecsapódását teszi lehetővé. Ebben az áram­szakítóban, amely nem a hivatkozott faj- 75 táj Vi és amelyben az áramszakító szerv az

Next

/
Thumbnails
Contents