125405. lajstromszámú szabadalom • Eljárás festett fényképészeti anyagok előállítására

i Megjelent 1940. évi december hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 125405. SZÁM. IX/f. OSZTÁLY. — C. 3Oá7. ALAPSZÁM. Eljárás festett-fényképészeti anyagok előállítására. Gesellschaft für Chemische Industrie In Basel, Basel (Svájc). A bejelentés napja 1938. évi íebruár hó 16. Svájci elsőbbsége 1937. évi február hó 23. A 117.761. továbbá a 120.140 és a 132.358. lajstromszámú szabadalmaink, valamint a 820.352 számú francia szabadalmi leírás értelmében vízben oldhatatlan festő-5 anyagoknak vízben oldható és hasítható származékait kapjuk, ha olyan festőanya­gokat, melyek legalább egy, víznek ellen­álló sók képzésére nem alkalmas sóképző csoportot tartalmaznak, olyan vegyületek-10 kel hozunk reakcióba, melyek legalább egy savhalogenidcsoportot és még leg­alább egy olyan helyettesítőt tartalmaz­nak, mely a reakciótermék vízben való fokozott oldhatóságát önmaga vagy vala-15 mely megfelelő, vagyis ionizálható cso­portot létesítő átalakítás után megadja. Találmányunk értelmében már most fes­tett fényképészeti anyagok előállítására ilyen festőanyagokat fényképészeti anya-2o gokba bekebelezünk ós ezekre a fényké­pészeti anyagokra olyan elszappanosító­szereket hozunk behatásra, melyek csu­pán elszappanosító hatásukkal az oldható festőanyagszármazókot oldhatatlan íestő-25 anyaggá hasítják. Fényképészeti anyagok, melyeket a ta­lálmány szerinti eljárással • festünk, illetve festett állapotban kapunk, pl. a szokásos negatív- és poziitívanyagok, mint 30 amilyenek filmek, papírok, lemezek, dia­pozitív-filmek és -lemíezek, fényudvarkép­ződés ellen védő rétegek, fényszűrők! stb. Ezekhez az anyagokhoz tartoznak külö­nösen a fenti anyagokon levő fényérzé-35 kény rétegek is. Ezeket a rétegeket szo­kásos módon zselatinoldatba ágyazott ha­logéneizüstem(ulzió vagy valamely más összetétel alkothatja. Fényképészeti anya­gokon azonban a találmány értelmében a fentemlített anyagoik előállítását célzó 40 kiindulási anyagokat, így pl. még ki nem öntött halogénezüst-zselatin-emulziókat, valamint zselatint és zselatinoldatokat is értünk, amennyiben azok a fényképészet­ben használható anyagok előállítását cé­lozzák. A találmány szerint oldhatatlan festő­anyagokat egyenletes eloszlásban es tiszta alakban tartalmazó fényképészeti anya­gokat állíthatunk elő. Oldhatatlan azofestőanyagoiknak fény­képészeti anyagokba való bevezetését célzó eddig ismeretes eljárások festő­anyagpigmensek mechanikai elosztásán vagy az azofestőanyagnaik diazovegyüle­tíeknek. azof estőanyag - komponensekkel való kapcsolásával végzett vegyi szinté­zisén alakulnak, Az előbbi esetben egyen­letes eloszlás nem, érhető el, csak többé vagy kevésbé messzemenő diszperzió és a 60 módszerek annál köriüményesebbekké vál­nak, ménnél 'finomabban kívánjuk, a pig­menst elosztani. A festőanyagok előállí­tása magában a zselatinban, gyakran nemi kielégítő eredményt adó eljárás* 65 mert a diazovegytiletek tudvalevőleg igen könnyen bomlásokra ós melléikreakciókra hajlamosak és tisztátlan festések képző­désére vezetnek. A találmány értelmében vízben oldha tatlan festőanyagok és fényképészeti ré­tegek előállítását oélzó oldatokba és emui 45^ 50 5& 70-

Next

/
Thumbnails
Contents