125381. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés fák öntözésére

Megjelent 1940. évi november hó 15-én. MAGYAR KIEALYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 125381. SZÁM. X/h. OSZTÁLY. — K, 14670. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés fák öntözésére. Kubinyi László volt várm. grazd. egry. titkár, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi február hó 6. A vízi hiányában szenvedő fa életműkö­dése mélyen lefakozódik. A vízhiányt, ön­tözéssel kell pótolni, de a talaj felületére öntött vzből kevés jut le a gyökerekig. A 5 gyümölcsösöket ilyen módon nem lehet vízjzel győzni. A találmány szerinti eljárással a gyö­kereket öntözzük. A víz befogadásária ugyanis a fa körül, a gyökérhatár sze-10 gélyvonalában, 1—3 lyukat mélyesatünk, mJelyek oldalait beomlás ellen kibéleljük. Bélelésül bármely anyag megfelel, mégis célszerű, ha - alagesövet, ccmentcsövet sü­lyesztünk be avagy tetőfedő cserepek, 15 fedő- vagy burkolólapok, illetve ópülettég­lák felhasználásával képeizünk tartályt. Homokos talajon fenéklap kerül a tartály alá, egyébként fedőlappal takarjuk. Lé­nyegileg tehát állandóbb jellegű, vízbefo-20 gadc! üregeket tartunk fenn a fák körül s ezek a fáknak, mintegy itató edényei. Az öntöző vizet e tartályokba töltjük, honnan az a talaj felszín alatti rétegébe szivárog. A nedvszigeteket a fa sűrű gyö­ßb kérfonadékfcail növi be s a szervezetébe felvett nedvességet egyenletesen osztja ell A gyökér fölötti földréteg, mely természe­tes védő és szűrő, e tartályok helyein hiányozván, az öntözővíz hőfokára, tisz-30 tasiágára, tápsótartalmára fokozott gon­dot kell fordítani. Némi széntörmielékes tűzhelyhamu a vizet a tartályban is üdén tartja. A tartály alatt jó szolgálatot tesz a fakéreg, tőízegtörmielék, mert nedvtartó 35 és a gyökerek szívesen nőnek bele. A találmány alkalmazásával lehetővé válik a fáknak vízzel való írendszeree el­látása. Az, így gondozott fa egészséges és hosszú életű, gyorsan növekszik és gazda­gon terem. Gyümölcsei felhíznak, tartósak 40 és ízesebbek. Az így gondozott fa nemese­dik. A gyökéírhez való köjzvetliein férkőzés,­sel messzemenő lehetőségek nyílnak a ker­tész számaira, hogy a fa életműködésére befolyást gyakoroljon. 45 A találmány szerinti berendezés egyik kiviteli alakját a rajzmelléklet 1. ábrája — a mellső lap hiányával — oldalnézetben, a 2. ábra a fedőlap hiányával felülnézet- tO ben tünteti fel. A találmány szerinti tartály két drb cserépből vagy cementanyagból való, a szélektől lapVastaigságnyira veziető, léc­szerű (b) kiugrással ellátott (a) támasztó- 55 oldallapból és 2 drb közbeillő (c) oldal­lapból áll, melyek nógyszögállásbá össze^ illesztve a (z üreget zárják be s a (d) fedőlappal takarhatok le. A 3. illetve a 4. ábra hosszmetszetben, 60 illetve felülnézetben hengeres kiképzésű tartályt tüntet fel, amely cserép Vagy Ce­ment anyagú (e) csőből és ráillŐ (f) fedő­lapból áll. Az 5. ábra két ilyen, a (h) fa körzetében 65 az (i) talajba sülyesztett (k, 1) tartályból álló öntöző berendezést mutat. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás fák öntözésére és trágyázá­sára, azzal jellemezve, hogy a fa kö- 70 rül, a gyökérhatár szegélyvonalában, beomlás ellen védett földlyukat kép­zünk ki, melybe víz vagy trágyasó ol­datot töltünk.

Next

/
Thumbnails
Contents