125378. lajstromszámú szabadalom • Berendezés levegőnek és egyéb gázoknak tisztítására

Megjelent I.940. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 125378. SZÁM. XVIII/b. OSZTÁLY. — JD. 524:0. ALAPSZÁM. Berendezés levegőnek és egyéb gázoknak tisztítására. „Delbag", Deutsche Luftfilter-Baugresellschaft Br. Ha us Wittemeier gyári cég, Berlin-Halensee. A bejelentés papja 1939. évi december hó 12. Németországi elsőbbsége 1938. évi december hó 14. Á találmány berendezés levegőnek és egyéb gázoknak tisztítására, melynek a poros levegő útjában a portartalmú levegő mosására folyadékfürdője van. Levegőtisz-5 títók, melyek levegő mosására folyadék­fürdővel vannak ellátva, magában véve is­meretesek. Működési módjuk a következő: A levegőtisztítón átmenő portartalmú levegő, mely aránylag nagy sebességgel 10 a folyadéknak ütközik, a folyadékot nul­lám-mozgásba hozza. Már midőn, a le­' veg'ő a folyadlóktükörnek ütközik, a ma­gárai vitt pornak egy részét elveszíti ós további része azáltal válik ki, bogy a le-15 vegőneik a folyadékkal való ütközés© foly­tán előálló permetezőesőn kell áthatolnia. L/egtöíbbnyire e permetező és peasgőfolya­déjkot még valamely szűrőrétegen át vezet­jük, melyen át a levegő kiáramlik, hogy 30 ä levegő és folyadék között lehetőleg benső érintkezést érjünk el, ami igen kívánatos, mert igen. nagy portalanító hatásit csak ilyen módon érhetünk el. A találmány különösen alkalmas arra, 25 hogy a portartalmú levegőt ós a folyadé­kot bensőségesen és egyszerű eszközökkel összekeverjük. A találmány szerint a levegő útjába ve­zetőlemeziekből vagy vezetőlapátokból al- % 30 kötött, helytálló vezetőszerkezet van be­építve, mely teljesen vagy résziben víziben van vagy közvetlenül a folyadék fölött foglal helyet. A vezetőlapátok a folyadék­tükörrel párhuzamosan vágy ahho|z képest 35 kis hajlással bíró vezetékek között feksze­nek, úgyhogy a portartalmú levegőnek kb. vízszintes áramló irányt adnak. A talál­mány szerint e vezetőilapátok majdnem a házfalig terjednek, azonkívül görbíthető!-' is és úgy helyezhetők a vezetőszerkezetb«, '4$ hogy abban az áramló levegőnek forgó mozgást kell végeznia Azonkívül a veziető­lapátok felületeinek a függőleges irány­hoz képest egészen vagy részben olyan haj­lás adható, hogy a vezetősizerkeizet alsó réb 45 szén kitóduló levegőrósizek a felső részen kilépő levegőhöz képest előresietést kap­nak. A mellékelt rajz a találmány több kivi­teli példáját tünteti fel vázlatosan; Az 59 1. ábra az egyik kiviteli alak hosszr metszete, melynél a tisztítandó levegő alul­ról lép be a berendezésbe, a 2. ábra metszet a vezetőszeTkeizetiem át, a 3. ábra a vezetőiSlzerkezet egy részének 55 távlati nézete, a " 4. ábra más kiviteli alaknak hosszmet­szete, melynél a tisaítandó levegő felülről lép be a berendezésbe, az 5. ábra a veizetőszerkezet résizbeni felül- 60 nézete, a 6. ábra további kiviteli alaknak hossz­metszete és a • ' 7. ábra egynehány vezetőlapát távlati nézete. - 65 Az 1. ábra. szerint aa (1) házbau a tisztí­tandó levegőt a (2) vezetéken át alulról vezetjük, a 4. és 6. ábra szerinti berende-

Next

/
Thumbnails
Contents