125343. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kerámiai testek, pl. lapok, csempék vagy máseffélék előállítására

Megjelent 1940. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 135343. SZÁM. XVII/b. (XVIf/e.) OSZTÁLY. — K. 1Ő048. ALAPSZÁM. Eljárás lapos alaktestek, mint lemezek, csempék vagy burkolólapok előállítására. Maurizio Korach Bologna és dr. Aiitonino Dal Borgo, Veggia (Olaszország). A bejelentés napja 1936. évi június hó 11.* Olaszországi elsőbbsége 1935. évi június hó 12. 10 15 A találmány eljárás lapalakú, egyeJiL's, egyenetlen vagy hajlílol.1 tárgyak, külö­nösen lemezek, csempék, burkolólapok vagy másefélé.k előállítására megolvasztható anyagokból, amilyenekei eddig üveg. máz vagy zománc előállítására használtak és méhek lényegileg szilikátokat, foszfátokai, bórátokat, aluminiumoxidol és alkálifém-, íöldalkálifém- és föld fémoxidokat tartal­maznak. A találmány szerinti eljárás emellett csempék, lemezek vagy egyél) iivegjellegű tárgyak, kiilölnösen egyszerű és olcsó módon való előállítását teszi le­hetővé. Ä találmány Tonlos jellemzője az, hogy a fentemlílcll üveg-, máz- vagy zománc­szerű olvasztható anyagokból oly tulajdon­ságú tárgyak sora állítható elő. melyek a;z üveg, máz vagy zománc előállítására hasz-20 nált eddigi módszerekkel nem voltak elő­állíthatók. A találmány ezért az alábbiakban rész­letesen ismertetett új eljárással előállított termékekre is kiterjed. Emellett különö-25 sen kiemeljük, hogy ezek a termékek lé­nyegesen különböznek az e célra eddig használt eljárásokkal olvasztható anyagok­ból clőáliílotl lemezektől, csempéktől vagy egyéb tárgyaktól és az ismeri módszerek-30 kel el nem érhető értékesebb tulajdon­ságaik vannak. Az eddig szokásos eljárásokkal üvegek, 3V 40' mázak, vagy zománcok előállítására az összeolvasztandó alkatrészeket tartalmazó üveganyagol először is az olvadás hő­fokáig és esetleg c hőfok fölé melegítjük. A megömlötl tömegei addig hevítjük to­vább, míg meg nem derül, vagyis amíg a meg nem olvadt alkatrészek el nem tűn­nek, a bezárt levegő el nem távozik, slb. és ezután a tiszta ömledékel formába való öntéssel alakítjuk. Az üvegek előállításának ezen ismert módjával ellentélben, a találmány értelmé­ben a kerámiai tárgyak előáll ításánálszo- 45. kásos módhoz hasonlóan járunk el, ahol is az előállítandó tcslekel poralakú ki­indulási anyagból formáljuk és azután ége­tésnek vetik alá. — Ezen eljárásnál ke­rámiai tárgyak előállítására a felhevített 50-olvadékol nem derítjük. Ily módon különösen értékes tulajdon­ságú üvegszerű leslekhez jutunk, melyek kivált képen, falburkolásra és hasonló cé­lokra alkalmasak. 55 A falak burkolására eddig használatos kerámiai termékeknek, mint pl. a fajansz­csempéknek vagy máseféléknek az a hát­ránya, hogy meglehetős vastagságúk miall viszonylag nehezek. Ezenkívül alig van. 60a olyan kőanyagmáz, mely idővel ne kapna hajszálrepedéseket, vagyis a tulajdonké­peni kőanyag és a máz közötti feszültsé­gek számos repedést okoznak, melyek mind * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. íemlelet 2. §-a értelmében a volt csoh-szlovak szabadalmi hivatalnál annak idején tett bejelenté* napja. A Cseh-Szlovák Köztársaságban megadott szabadalom száma: 63019.

Next

/
Thumbnails
Contents