125341. lajstromszámú szabadalom • Kétütemes belső égésű motor

125341. .szik, hogy a gép a kívánt mödon működ­jék e változó sebességeknél. A jelen találmány célja annak lehetővé tétele, hogy kétüitemes körfolyamú, belső í> égésű gépek, változó üzemi sebességeknél, a fentebb jelzett eljárás szerint működ­hessenek, oly eszközök közrevonásával, amelyek különböznek a fent említett ja­vaslat szerintiektől. 10 A jelen találmány szerinti gép jelleg­zetessége az a sajátság, hogy a kipuffo­gás nyitása és a beömlés nyitása közötti forgattyús szögeltérést változtató szerke­zetekkel van ellátva, avégett, hogy a fem-15 tebb említett, kívánatos működésmód el­érése a gép sebesságrendjének változása­kor lehetővé véljék. B feltételek mellett," ha a kipuf fogó­rendszer karakterisztikái azonosak ma­:20 nádnak, akkor a vezérmű efféle módosí­tása magával hozza a gépsebesség válto­zását. Valóban, ha (N) kezdetben a gép egy teljes körfolyamának tartalma és (x) a ab körfolyam ama töredéke, amely a kipuf -fogás nyitása és a beömlés nyitása közé esik, akkor az ezen töredék által elfoglalt x időköz: ^r-lesz. Az időbeosztásnak valamely, a talál-30 many szerinti szerkezettel kapott módo­sítása azt okozza, hogy az (x) érték vál­tozik, ami lehetővé teszi a gépsebesség­nek, vagyis az (N) tartamnak oly módon való változtatását, hogy a beömlés nyitá-35 sának a kiömlés kezdetéhez viszonyított késleltetése előnyös értékű marad. A találmány szerinti gép természetesen alkalmazható valamely, a kipuffogórend­szerbén célszerűen elrendezett szeleppel 40 vagy egyéb ziárószervvel kapcsolatosan, vagy viszont valamely indítókészülékkel, amely oly fúvó segélyével működik, amely addig, amíg a gép elegendő sebes­ségre tesz szert oly üzemi sebesség eléró-45 séhez, amelynél normális működés lehet­séges, levegőt juttat a hengerbe, annak megakadályozása végett, hogy az oszlop hátsó vége áz illető hengerbe expandál­jon. Ez a légibefúvó készülék annak bizto­í>0 sítására is hasznosítható, hogy a gép nagy magasságokban is működjék. A találmány továbbá két oly készülék kombinációjáról gondoskodik, amelyek egyike lehetővé teszi a kipuffogás karak­;55 teriszitikáinak módosítását, másika pedig a vezérműót, a már, említett feltételek mellett oly módon, hogy tetszőlegesen használhatjuk o készülékeknek akár egyi­két, akár másikát, vagy esetleg mindket­tejét. Ez a kombináció oly utánaállitomű 60 szerkesztését teszi lehetővé, amelynek mű­ködése jóval gyorsabb és jóval pontosabb, vagy pedig kiterjesztheti a határokat, amelyeken belül változtathatjuk a gép üzemi sebességét és mindezt egyszerű, erő- 65 teljes és viszonylag zömök készülék segé­lyével. A csatolt rajzon példaképpen 1. ábra a találmány szerinti gép váz­latos metszete és 70 ' 2. ábra oly diagramm, amely a vezér­művet szabályozó szerkezet működését mutatja. Fel fogjuk tételezni pl., hogy oly gép­pel foglalkozunk, amelynek (1) hengeré- 75 ben (vagy valamennyi hengerében) két (2, 3) dugattyú jár egymással szemben. A beömlés két (4) vezeték útján törté­nik, amelyek (5) nyílásokkal törik át az (1) henger falát, a kipuffogás pedig a (6) 80 vezeték útján, amely (7) nyílásban töri át áz (1) henger falát. A (2) és (3) dugattyúk feltárják mindkét (5) és (7) nyílást, mi­dőn a dugattyúk „alsó" holt pontjuk kö­zelébe érnek (az alsó holt pont kifejezés 85 természetsen mind az egyik, mind a má­sik dugattyú tekintetében azt az állást jelenti, amely a maximális kompresszió­nak megfelelővel ellentétes). Ez a gép úgy működik, amint a követ- 90 kező ismertetésben leírjuk. Az expanzió végén a (3) dugattyú fel­tárja a (7) nyílást és a gázokból oly test nyomul a (6) vezetékbe, amely rugalma­san visszapattan a henger, valamint az 95 ezen (6) vezetékben meglevő gáznemű kö­zeg között, mire a gáznemű közeg, amaz ismételt rázkódtatások hatására, amelyek­nek alá volt vetvei, saját részéről moz­gásba jut és a gázok összessége a (6) veze- 100 tékben oszlopot alkot, amely nagy sebes­séggel ömlik ki és a hengerben valamely negatív hidraulikus-kos-szerű szívó hatást idéz elő, Ugyané pillanatban történik, hogy a 105 (2) dugattyú feltárja' az (5) nyílásokat, úgy hogy a henger önműködően és tökéle­tesen megtelik és ha a gázoszlop hátsó vége, melyet a kiömlőoldalon a szembeta­lált légkör fékez, hátrálni igyekszik, an- 110 nak a hengerbe visszajutását az a friss le­vegő (vagy karburáit keverék) töltés gá­tolja, amely éppen akkor került beléje.

Next

/
Thumbnails
Contents