125341. lajstromszámú szabadalom • Kétütemes belső égésű motor

Megjelent li)4(>. évi november hó lő-én. MAGYAR KIEÍLT1 SZABADALMI BBtőSÁS SZABA DA-.LMI LEI RAS 125341. SZÁM. V/d/2. OSZÍÁLY. — K. 13006. ALAPSZÁM. Kétütemes belső égésű motor. Kadenac.y Michel, méroö.k. Parisba», (jelenleg Slough-ban, Bucks, Nagybritannia). A bejelentés napja 1934. évi augusztus hói 1.* Franciaországi elsőbbsége 1933. év augusztus bó 1. A találmány kétütemes körfolyama, belső égésű gépekre vonatkozik, amelyek hengerében az égési gázoknak a henger­ből a kipuffogórendszerbe tömegkénti ki-5 lépése folytán keletkező léghijoltságot használjuk a henger újból való megtölté­sére. A bejelentő úgy találta, hogy az égési gázok valamely belső égésű gép műkö-10 dés© közben nem hagyják el a hengart rögtön, midőn a kipuffogónyüás felnyílni kezd. Elébb egy késleltetési időszak mu­tatkozik, amelynek folyamán az égési gá­zok nem távoznak a hengerből és ha ez a tb késleltetés már elmúlt, akkor az égési gá< zok rendkívül nagy sebességgel, testként távoznak a hengerből, mint valamely ösz­szcfüggő viszfcózos tömeg, amely a vissza­verődés törvényei szerint viselkedik és 20 visszapattan és nagy léghijolteágot hagy vissza a hengerben. Az égési gázok e ki­felé mozgása utóbb megváltoztatja irá­nyát és ha a gázokat a hengerbe vissza­jutni hagyjuk, akkor azok lerontják az 25 abban visszamaradt léghijoltságot. A bejelentő javasolta kétütemes kör­folyama belső égésű gépek oly töltési eljá­rását, amely abban áll, hogy friss töltés bevezetéséhez az után nyissuk a bebo» 30 csaj tónyí last, hogy a kipuffogónyüás nyi­tott, azonban csupán az annak biztosítá­sához megkívántató késedelemmel, hogy az égési gázok okkor, a hengerből tömeg­kénti távozásuk következtében, kifelé ha Iádnak a kipuffogórendszeren át. 35, A feltaláló már most azt is megállapí­totta, hogy ha a kipuffogórendszer ka­rakterisztikái rögzítettek, akkor a kipuf­f ogás nyitásának kezdete és az égési gá­zok tömegkénti kilépésének bekövetkezése ÍQ,, közötti időköz, valamint az égési gázok tömegkénti kilépése és e gázok mozgása- : nafc irányváltása közötti időköz, oly idő­tartamok, amelyek lényegileg konstansok és hogy ennek következtében nagyobb 45, gépsebességeknél nagyobb forgattyúszö­gekre terjednek ki, mint kisebb gépsebes­ségeknél. -v Következésképpen ha a kipuffogás nyi­tása és a beömlés nyitása közötti szög- 50' eltérés ugyancsak rögzített és a fentebbi' eljáráshoz képest ' v,an intézményesítve, akkor ez az időbeosztás a gépsebességek­*nek csupán valamely korlátolt nagyság­rendjében marad előnyös. 55 Avégett, hogy a gép szelepeinek rögzí­tett időbeosztása esetén kiterjesszük a gép működési körzetét, a fentebb említett ja­vaslat úgy szólt, hogy változtassuk a ki­puffogórendszier karakterisztikáit, miáltal 60 a fentebb említett időközök is úgy változ­tathatók, hogy megfeleljenek ama változó időközöknek, amelyek változó gépsebessé­geknél mutatkoznak a kipuffog be­ömlés nyitása között és így lehetővé te- 65. * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a értelmében a volt oseh-szlováik szabadalmi hivatalnál annak idcjí'n tett bejelentés napja. A Csi-h-Szlovák Köztársaságban megadott szabadalom száma: 58327.

Next

/
Thumbnails
Contents