125335. lajstromszámú szabadalom • Zárható vízhatlan papíredény

Megjelent 1940. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLY! SZABADALMI BIRÖSÁÖ SZABADALMI LEIRAS 135335. SZÁM. Xlll/d. OSZTÁLY. — JT, 4187. ALAPSZÁM. Zárható vízhatlan papíredény. Jagenberg*Werke Aktiengesellschaft, Düsseldorf» (Németország-). A bejelentés napja 1931. évi október hó 29*. Németországi elsőbbsége 1930. évi november hó 7. Folyadékok szállításához újabban mind higénikus okokból, mind pedig az elér­hető megtakarítások végett sok esetben papírból való tartányokat alkalmaznak az 5 eddig szokásos fémből, üvegből vagy más hasonló anyagból való edények helyett. Az ily tartányokat vagy mindjárt vízhat­lan papírból állítják elő, vagy pedig az alakítás után, például parafinnal való im-10 pregnálás útján teszik vízhatlanná. A találmány tárgya ily elzárható kü­lönleges alakú edény. Mind körkeresztmetszetű, mind négy­szögletes keresztmetszetű edények isme-15 rétesek. Az ismert kerek edényeknek vagy a szokásos üvegpalack alakjuk van, •végy pedig azok kúpos,' felfelé állandóan szűkülő alakúak. Töltési keresztmetszetük minden esetben kisebb, mint a kereszt-20 metszet a fenék szintjében, hogy egyrészt elérjék a szükséges stabilitást és másrészt a viszonylag kis nyílást könnyen zárhas­sák. E kiviteli alak hátránya abban van, hogy az üres, megtöltésre kész palackok 25 csak egymás mellett állva vagy fekve csomagolhatók el, küldhetők szót és rak­tározhatok, eközben tehát igen nagy he­lyet foglalnak el. Az ismert, négyszögletes keresztmeí 30 szetű edények alakja sok esetben felfelé kúposán tágul, vagyis töltési keresztmet­szetük nagyobb, mint azoknak a fenék szintjébe eső keresztmetszete és ez azzal az előnnyel jár, hogy a palackok üres ál- < lapotban egymásba helyezhetők és igen. 35-kis térszükséglettel szállíthatók. A töltő -nyílást úgy zárják, hogy az edény falai­nak a folyadékszint fölé nyúló részeit oly módon hajtogatják befelé, hogy síkban fekvő zárónyílás keletkezik, amely bádog- 40 kapocs felhelyezése és összenyomása út­ján könnyen zárható. Ez alak hibája ab­ban van, hogy a minden oldaion egyenle­tesen-nagy folyadéknyomás következtében az oldalfalak kipúposodnak és ezt neimtet- 4f> szetős alak keletkezését és az edény élei­nek, különösen a legnagyobb folyadék­nyomás helyein, vagyis közvetlenül a fe­nék fölött való megrongálódást okozza, A jelen találmány szerinti papíredé- 50-nyék egyesítik a kerek és négyszögletes alak előnyeit, azok hátrányai nélkül. A találmány szerinti papíredények felfelé kúposán táguló alakúak, a fenék szintjébe eső keresztmetszetük azonban köralakú, 55 amely felfelé fokozatosan négyszögletes keresztmetszetbe, megy át. Célszerű, ha az edény falának csak a folyadékszint fölé nyúló részét képezzük ki négyszögletesre. Ily edények előnye, hogy azok üresen 60-egymásba helyezve szállíthatók, minthogy felfelé kúposán tágulnak, továbbá, hogy redős zárral, amint azt az ismert négy­szögletes palackok esetében az előbbiek­ben leírtuk, könnyen zárhatók, minthogy 65 keresztmetszetük a felső végen négy­* Ez a nap az 5930/1989. M. E. sz. rendelet 2. §-a értelmében a, volt cseh -szlovák szabadalmi hivatalnál annate idején tett bejelentés napja. A Cseh-Szlovák Köztársaságban megadott szabadalom száma: 54680.

Next

/
Thumbnails
Contents