125286. lajstromszámú szabadalom • Berendezés módosított villamos vivőhullámok visszamódosítására vagy nem módosított nagyfrekvenciájú villamos hullámokkal átvitt jeleknek hangfrekvenciájú jelekké való átalakítására

Megjelent 1940. évi noveniber hó 15-én. ; MAGYAR KIRÁLYI WOa)» SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135286. SZÁM. VII/J. OSZTÁLY. — S. 17909. ALAPSZÁM. Berendezés módosított villamos vivőhullámok visszamódosítására vagy nem módosított nagyfrekvenciájú villamos hullámokkal átvitt jeleknek hangfrekvenciájú jelekké való átalakítására. * Standard Villamossági Részvénytársaság cég-, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi június hó 28. A találmány berendezés módosított vil­lamos vivőhullámok visszamódosítására, vagy nem módosított nagyfrekvenciájú villamos hullámokkal átvitt jeleknek 5 hangfrekvenciájú jelekké való átalakítá­sára. Ily berendezéseket az adóállomás helyes működésének, illetve az adás he­lyességének ellenőrzésére használnak, A találmány szerinti berendezésnél a 10 villamos hullámokat kisülési cső két elek­tródájához, úgymint anódjához és katód­jához vezetjük, amelyek áramkörében pár­huzamos kapcsolásban feszültsógotsztó fek­szik. A feszültségoszjtó mentén keletkező 15 hangfrekvenciájú feszültséget a kívánt erősségben kisülési cső rácselektrodájá­nak vezérlésére használjuk, úgy hogy a kisülési csővel erősített hangfrekvenciájú rezgések a cső anód-katód körébe iktatott 20 vagy ezzel az áramkörrel csatolt távbe­szélő hallgatóval vagy más akusztikai ké­szülékkel hallhatók. Ily módon elérjük, hogy az adóállomástól csak annyi ener­giát vonunk el, amennyi a kisülési készü­lő lék vezérléséhez szükséges, mert a hall­gató készülék működtetéséhez szükséges energia gyanánt a kisülési készülékkel erősített energiát használjuk. A talál­mány szerinti berendezésnek a nem mó-80 dosított nagyfrekvenciájú villamos hullá­mokkal átvitt jeleket hangfrekvenciájú jelekké átalakító, ezek . egyenirányítása­kor keletkező feszültséggel vezérelt, helyi rezgéskeltő elektroncsöve és egyenirányító, S5 valamint hengfrekvencia-erősítő gyanánt működő elektroncsöve van, fmikoris a két cső katódái egyenlő feszültségű pontokkal állanak összeköttetésben és a berendezés­nek az egyik üzemről a másik üzemre át­váltó kapcsoló alkateleme van. Előnyö- 40 sen oly kisülési készüléket használunk, amelynél a két katóda közös kisülési edényben van, illetve közös katódájú cső használható. A találmányt részletesebben a mellékelt 45 rajz kapcsán ismertetjük, amelyen a talál­mány szerinti berendezés példa gyanánt felvett kiviteli alakjának kapcsolási váz­latát ábrázoltuk. Az (1, 2) véiglsziorítókkal összekötött (3) 50 . vezeték a (V) kisülési cső (al) anódjához és a (4) vezeték a kisülési csőnek az (5) hevítő szállal hevíthető (k) katódjáhm vezet.* A (3) vezetékbe iktatott (icl) kon­denzátor megakadályozza, hogy az adóállo- 55 mástól a (3, 4) bevezető áramkörbe egyen­áramú összetevők jussanak. A (cl) kon­denzátor kapacitásának kellő választásá­val a bejövő váltakíozó áramú feszültség nagysága megszabható. Az (al) anóddal és 60 (k) katóddal párhuzamosan összekötött (p) feszültségosztó elállítható (p) pontja a (c2) rácskondenzátoron át a (V) kisülési cső (vl) vezérlő rácsával áll összeköttetés­ben. A (v2) árnyékoló rács aizi (S) kapcsoló- 65 nak a szakadozott vonalakkal megraj­zolt helyzetében közvetlenül a (B2) telep közbenső pontjával áll összeköttetésben. Az (S) kapcsoló e helyzetében a (V) kisü­lési cső erősítő gyanánt működik. 70

Next

/
Thumbnails
Contents