125284. lajstromszámú szabadalom • Vivőhullámos jelző berendezés

Megjelent 1940. évi november hó 15-én. MAGYAE IIEALYI SZABADALMI BIRÓSAG SZABADALMI LEIRAS 125384. SZÁM. VH/j. OSZTÁLY. .— 8. 17788. ALAPSZÁM, Vivőhullámos jelző berendezés. Standard Villamossági Részvénytársaság" cég1 Budapest, mint a Standard Telephones and Cables Limited, londoni cég" és Hodgson George Kenneth, telefanmérnök londoni lakos jog-utódja. A bejelentés napja 1939. évi március hó 28. Nagybritánniai elsőbbsége 1938. évi április hó 1. Vivőhullámos villamos jelzőberendezé­sekben, amelyeknél a vonálvezeiték gyengí­tésének jelzésére vagy önműködő kiegyen­lítésére vezérlő áramot használnak és ame-5 Iveknél a vezérlő áram ugyanazokon aiz erősítőkön megy át, mijnt a jel útág-árar mok, az a, veszély forog fenn, hogy az útág-áram csúcs-értékei a vonalvezeték erő­sítőit túlterhelhetik, ami a teljesítmény 10 pillanatnyi csökkenését okozza. Ily módon a vezérlőáraui energia-szintje azokon az állomásokon, amelyek a túlterhelt erősítőn túl fekszenek, az üzemi érték alá csökken, Ez az említett állomásokon hajnis jelzésit 15 vagy önműködő vezérlőberendezés esetéin a teljesítmény-vezérlőbeirendieiaés helybelien működését okozhatja,. Ez a hatás különösen zavarólag hat olyan vivőhuMimos berendezéseknél, ame-20 lyeket rádió-adóállomások műsorának áfc­vitelére használnak) minthogy e műsorok hangerősség-teirjedelttie nagy és csúcsérté­kek aránylag gyakoriak. Az említett hátrány miegszüntetése végett 25 a találmány szerint a jeladó útágak" beren­dezését úgy szerkesztjük vagy állítjuk be, hqgy túlterhelési pontja valamivel, pél­dául 1 vagy 2 decibellel a,z átvivő berende­zés túlterhelési pontja alatt van. Előnyös 30 továbbá, ha a, jeladó végein a vezérlőária­mot olyan áramkörön át vezetjük a vonal­vezetékhez, amely a,z útág-áramok részére használt áramkörtől korlátolt terhelésnek megfelelő kapacitású készülék szempont-35 jából független. Ily módon a jeladó végbeirendezésnek oly korlátozó hatása van, amely az útág­áram csúcsértékéinek szintjét csökkenti. Különösen előnyös a. találmány abban az esetben, amikor állandó visszacsatolású erő- í& sítőket használunk, minthötgy ezek terhe­lési görbéje úgy választható, hogy élesebb) határértéke van, mint a szabványos szer­kezetű erősítők görbéjének. A találmány különösen rádió-adó béren-45 dezéseknél használható, amelyeknél csak egy vagy két oldalsáv kerül átvitelre, mint­hogy a túlterhelés folytán az oldalsáv frek­venciáinak csak. harmonikusai keletkeznek, amelyek rendszerint nem esnek a vissza- 50» módosított frekvenciasávba,. A mellókelt rajzon az li. ábra- találmány szerinti berendezési: kapcsolási vázlata. A 2. ábra bibrid-teikercs; elrendezését áb-55-rázolja, amely a találmány szerinti beren­dezés módosított kiviteli alakjánál hasz­nálható. Az li. ábrában az (1) jeladó' végberen­dezés az (1') vanalveaetéken át a (2) át- 60 vivő állomással és ez a (2') vonalveaatéketni át a (3) vevő végberendezéssel áll ösz­szjeköitteitésben. A (10) jeladó végkészü­lék után (11) jeladó erősítő: és (12, 13) szűrő következik, amelyek az ismerteteltjt 65 útágat más frekvenciasávok részére való, útágaktól elkülönítiik. A vezérlő frekven­ciát keltő (14) készülék a vonajvezetékkeli közvetlenül vagy a (11) erősítő és a (12) szűrő között fekvő ponttal állhat össze- 70"

Next

/
Thumbnails
Contents