125259. lajstromszámú szabadalom • Kerékpár

Megjelent 1940. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^öiS SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 125259. SZÁM. XX/C. OSZTÁLY. — S. 17871. ALAPSZÁM. Kerékpár. Szilárd Alajos magántisztviselő, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi június hó 1. Az acélcsövekből épített trapéz-váz alakú kerékpár általánosan ismert. E találmány szerinti kerékpár váza ke­reszt alakú vagy ennek további módosítása 5 a rajzmelléklet szerint, építési anyaga pe­dig elsősorban fa. A találmány célja, a kerékpárok egysze­rűsítése és olcsóbbá tétele. E faváz formai előnye, hogy nem auy-10 nyira tagozott, mint a csőváz — .mond­hatni egy folytonos síkfelület — ezáltal könnyebben tisztántartható. A faanyag elő­nyös tulajdonságai: csekély súly, rugalmas­ság, nagy ellenállóképesség. 15 A rajzmelléklet 1. és 2- ábrája a kerékpár két alakjá­nak nézetét, a 3. ábra a két alakzaton, vett a—b met­szetet mulatja. 20 A faváz alapformájában (1. ábra) két pár szimmetrikusan kiképezett, egymás­sal keresztben álló és a kerékpár szimme­tria síkjába illeszkedő farészből áll. A fa­részek egyik (FI), párja az első villától 25 a hátsó tengelyig, másik (F2) párja a nye­regtől a pedáltengelyig, halad. A módosí­tott (2. ábra) alakzatnál a fent jelzett má­sodik (F2) tartópár hátrahajtott formában nyer alkalmazást, idomulva a hátsókerék, 30 illetve a sárvédő körvonalához. Bármelyik faváz építési módjának lényege, hogy a szerkezeti farészek végződései kúpos kikép­zésűek és ezen favégeket illeszkedő fém­sapkák (S) fednek. Mindegyik .fémsapkát 35 egy-egy (C) csavar feszít a kúpos felületre, mely csavarok elhelyezése megközelítőleg a legnagyobb igénybevétel, vagy a kúp ten­gelyének irányába esik. A csavarok meg­húzásával a favégek és fémsapkák össze­szorítása tetszés szerint fokozható. Az egész 40 vázszerkezeteit tehát fémsapkák közé szorí­tott farészek képezik. A fémsapkák a fent említett szerepükön kívül, megfelelő kiképzésük folytán a forgó alkatrészek csatlakoztatására is szolgálnak, 45 Az új kerékpáron a vázhoz kapcsolt al­katrészek is részben különböznek a cső­vázas kerékpártól, mert ezen szerkezet más megoldásokat követel. így a fakerékpár kormánya és első villája szintén fából 50 készül, a váz építésével azonos elvek sze­rint fémsapkák közé szorított főrészekből. Ülésnyerge a megszokott elrendezéstől el­térően egy (R) iemezrúgón vagy lemez­rugó kötegen nyugszik és ezzel is kapcso- 55 lódik a vázhoz. Egyetlen darab anyagból (pl. aluminium) képezett lábtarló (P) pe­dálja három oldalú az eddigi két oldalú pedálokkal szemben. Megemlítendő, hogy a faanyaghoz szer- 60 kesztett váz-alakzatok bármely más alkal­mas anyagból is kiképezhetők. Példakép­pen szolgáljanak az, alábbi módozatok": 1. módosítás: Kerékpár váz, készítve a fent leírt módon, de az összes farésziek ki- 65 vül fémlemez borítással (pl. aluminium) bírnak. 2. módosítás: Kerékpárváz. készítve a fenti alakzatokban, farészek és faanyag fel­használása nélkül. 2 szimmetrikusan dom- 70 borílött. a kerékpár szimmetria síkjában illeszkedő fémlemezekből.

Next

/
Thumbnails
Contents