125238. lajstromszámú szabadalom • Kötött szövet és eljárás annak előállítására

Megjelent 1940. évi november hó 2-í'm. MAGYAR KIRÁLYI #Pö|| SZABADALMI BURSAS .SZABADALMI LEÍRÁS • 1135238. SZÁM. Ijh. OSZTÁLY. -— H. 10670. ALAPSZÁM. Kötött szövet és eljárás annak előállítására. Hemphill Company cég-, Pa wtucket, Rhode Island, A. E. Á. mint Pierre Eugene St. pawtucketi lakos jogutódja. A bejelentés napja 1939. évi augusztus hó 11. A. E. Á -béli elsőbbsége 1938. évi augusztus hó 15. A találmány kötött szövet és annak elő­állítási eljárása, mégpedig olyan kötött szö­vet, amely rugalmas fonalat vagy fonala­kat tartalmaz és ezzel együtt díszítő fona-5 lakat, melyek általában «burkoló fonal» néven ismeretesek. Noha a díszítő fonalak a szövetbe foglalhatók az 1,619.788. sz. amerikai szabadalmi leírásban ismertetett eljáráshoz hasonló módon, mi a követ-10 kezőkben a díszítő fonalaknak a kötött szövetbe az 1,702^608. sz. amerikai sza­. badalmi leírásban ismertetetthez hasonló módon történő bevitelét írjuk lé. A csatolt rajzon az 15 1. ábra a szövet külső felületét feltün­tető nézet, amely a kötött szövetnek né­hány függőleges és vízszintes huroksorát mutatja. A 2. ábra az 1. ábrához hasonló nézet, de 20 a szövetet a rugalmas fonallal kissé tor­zítva tünteti fel. A .3. ábra a tűk mozgását szemlélteti a fő fonal, a rugalmas fonal és egy vagy több burkolófonal megfogásakor. A 25 4. ábra a 3. ábrát kiegészítő vázlatos felülnézet. Az 5. ábra távlati rajzban mutatja, hogy iá rugalmas fonal mily helyzetet foglal el a tűkhöz viszonyítva, amikor az utóbbiak 80 a segéd fonalbeveaető-hely mellett halad­nak el. A 6. ábra rövid harisnyát tüntet fel, ame­lyen a« 1. ábra szerintihez hasonló min­ták vannak. 35 Az 1. ábrán, 1—17 vízszintes huroksorok láthatók, amelyek 18—30 függőleges hu­roksorokat alkotnak. Az alapszövetet egy vagy több, nem rugalmas 31 fonallal köt­jük, amelyeket a 31' fonalvezető vezet be (3. ábra) és amelyeket az alanti leírásban 40 egyszerűség kedvéért gyapot fonalaknak nevezünk, továbbá a 32 rugalmas fonal­lal, amely burkolt vagy burkolatlan gumi­ból állhat, aminő pl. a közönségesen «lasz­tex» néven ismert fonal. Amint a rajzó- 45-kon látható, a váltakozó 18, 20, 22, 24, 26, 28 és 30 stb. függőleges huroksorokban a 32 rugalmas fonalat csak a váltakozó 33 tűk kötik. Viszont a 31 gyapot fonalat a 33 váltakozó tűkön kívül, a 34 közbülső 50-tűk is kötik, amelyek a közbülső 19, 21, 23, 25, 27 stb. függőleges huroksorokat létesítik. . .. * • Azáltal, hogy a 32 rugalmas fonalat a váltakozó 33 tűkkel kötjük, a közbülső 55-19, 21 stb. függőleges huroksorokat a szö­vet külső felületére nyomjuk ki és emellett e közbülső sorok közül egyeseket és egyes ezekkel váltakozó 18, 20 stb. huroksorokat is egy vagy több 35 díszítőfonallal bur- 60-kolunk. A bordás hatás, amelyet azzal létesítünk, hogy a közbülső függőleges hu­roksorokat kinyomjuk a szövet külső fe­lületére, főként a 32 rugalmas fonalnak köszönhető, amely a gyapot vagy másefféle 65-fonal hurka, pll. a 2. ábrán látható i3G hurok és ezzel szomszédos hurkok, pl), a szintén a 2. ábráin feltüntetett 37 és 38 hurkok között van. Más szavakkal a bor­dás hatást imem azáltal! érjük el, hogy a 70< közzel elhelyezett közbülső függőleges hu­roksorokat a rugalmas fonallal Összehúz­zuk. A rugalmas fonalat nagyon gyönge feszítéssel kötjük, vagyis a közönségesen

Next

/
Thumbnails
Contents