125178. lajstromszámú szabadalom • Változó áthatású kisütőcső

%-ft Megjelent 1940. évi november hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSA0 SZABADALMI LEIRAS 125178. S?ÁM. VII/J. OSZTÁNY. — T. 0433. ALAPSZÁM. Változó áthatású kisütő cső. Telefunken Gesellschaft für Drahtlose Telegiraphie m. b. II. Berlin (Németország*). A bejelentés napja 1935. évi június hó 17.* Németországi elsőbbsége 1934. évi július hó 6. A találmány kisütőcső elektródarend­szerének konstruktív kiképzés érc és külö­nösen a csengésre való hajlamosság csök­kentésére való intézkedésekre vonat-5 kőzik. A találmány abból a tényből indul ki, hogy változó áthatású csövek (exponen­ciális csövek), amelyeket az erősítési fok szabályozása végett erősítő fokozatokban 10 használnak, fokozódó negatív rácselő­feszültség esetén csengésre való fokozo't hajlamosságot mutatnak. Ez a viselkedés a következő módon magyarázható: Nagyobb negatív rácselőfeszüllség cse­jö tén a katódától az anóda felé már csak azokon a helyeken, jelentkezik cleklron­áramlás, amelyeken a vezérlő rács bő­szemű. Az egész elektronájamlás tehát aránylag szűkre korlátozott áram pályán 20 folyik -le. Ez okból a változó áthatású rácsra következő rácselektródák, például ernyőzőrács, vagy lefogórács egyes mene­tei rázkódás okozta hely változás esetén élesen definiált vezérlő befolyást fejtenek 25 ki. Ez a mechanikus vezérlőképesség csengésre való fokozott hajlamosságban nyilvánul és szűkre korlátozott áram­pálya esetén sokkal nagyobb, mint nor­mális állapotban, (tehát kisebb rácselő-30 feszültség mellett, vagy egyenletes emel­kedéssel tekercselt rácsok esetén), mert a normális állapotban az áram útjában 35 40 fekvő sok rácsmenet következtében ki­egyenlítés létesül. A csengésre való hajlamosságot igye­keztek azzal csökkenteni, hogy a rács­meneteket egymással szemben hossz­irányú hidak segélyével merevítették. Ez az intézkedés annyiban há+rányos, amennyiben e/ck a meivvíl esek az egy­másra következő elektródák között pl. ernyőző rács és anóda között az áram­megoszlást kedvezőtlenül befolyásolják. A találmány tárgya az eleklródrend­szer olyan konstrukl ív kiképzése,amellyel 4.5 az árammegoszlás észrevehető romlása nélkül teljes csengésmentcsséget érünk el. A találmány értelmében az áramátbocsátó képesség és az áthatás szempontjából ir­homogén rácseleklródát két, célszcrííer 50 félhengeralakű félből állítjuk össze, me­lyek közül csak az egyik fél inhomogér kiképzésű és az ezt a rácselcklródát kö­rülvevő további rácselcktródákon mere­vítő pálcákat csak az első elektród; 55 inhomogén része felett alkalmazunk. Változó áthatású csőnél önmagában "véve lényegtelen, hogy az inhomogén rácselekíróda mely helyein tesszük n<\­gyobbá az áramátbocsátóképcsséget. A: 60 elektródarerdszer jelenlegi fel építési mód­ja mellett, amelynél a változó áthatást vezérlő elektródát két tartórudacska hor­dozza, lehetséges, hogy azokat a közöket. * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendeld; 2. §-a értelmében a' volt cseh'-'Szlová'k szabadalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés mipja. A Cseh-Szlovák Köztársaságban megadott szabadalom száma: 5?í>55

Next

/
Thumbnails
Contents