125155. lajstromszámú szabadalom • Motorral hajtott szerszám

,*. fe> Megjelent 1940. évi november hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSlö SZABADALMI LEIRAS 125155. SZÁM. XVI/d. OSZTÁLY. — B. 14671. ALAPSZÁM. Motorral hajtott szerszám. Robert Bosch G. m. b. H., Stuttgart. (Németország). A bejelentés napja 1934. évi szeptember hó 19.* Németországi elsőbbsége 1933, évi október 4. Motorral hajtott szerszámoknál, ame­lyeknél a szerszám meghatározott legna­gyobb forgónyomaték meghaladásakor ön­működően lekapcsolódik, gyakran úgyne-6 vezett kerepelő kapcsolókat alkalmaznak. Ezek oly kapcsolók, melyek kapcsolófelei' nek rugóterhelés alatt olymódon egy­másba fogó kapcsolórészei vannak, hogy a kapcsoló normális körülmények között 10 kapcsolódásban marad. Előre meghatáro­zott ellenforgatónyomaték meghaladása­kor (például behajtandó csavar fejének a szerkezeti darabon való megfekvésekor) a fogak a rugóterhelés és a kölcsönös surló-15 dás legyőzése közben a rézsútos fogolda­lak mentén egymáson elcsúsznak, egymás elől: kitérnek és így kapcsolódásuk meg­szűnik. A szerszám ennek következtében az ellenforgatónyomaték újbóli csökkené-20 »óig a hajtásról lekapcsolódik. A kerepelő kapcsoló kikapcsolása és új­ból való bekapcsolása közötti idő, amely a csavarhúzó esetén a csavar fejének meg­fekvésétől a készüléknek a csavarról való 25 lecsúszásáig tart, gyakran meglehetősen hosszú. Ez idő alatt a kapcsoló fogai „ke­repelnek" egymáson, vagyis egymáson felütődnek, csúsznak és ismét felütődnek ós így tovább. E jelentős igénybevóte. 30 lekre, különösen nagyobb méretű csáva rozófc esetén még a kereskedelemiben kap­ható legjobb szerkezeti anyag is, amely­nek alkalmassága még gazdaságos lenne, alig megfelelő. Evégből már megkísérel * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. hivatalnál annak idején tett bejelentés napja. A Cseh-Szlovák Köztársaságban megadott szabadalom száma: 58480, ték, hogy külön intézkedésekkel a fordu- 35. latszámonkénti kerepelések számát csök­kentsék. Ez intézkedések azonban körül­ményesek és költségesek. A találmány abból a feladatból indul ki, hogy a kapcsolórészek igénybevételeinek 40' ne a számát, hanem nagyságát és minő­ségét befolyásolja. Evégből a találmány tárgyánál oly kapcsolórészeket alkalmaz­tunk, amelyek nem csúszó, hanem gör­dülő súrlódással haladnak el egymáson 45 —- gördülnek le egymáson -— és érintke­zési felületük eközben lehetőén nagy. Eze­ket a feltételeket leginkább a kapcsoló­testekben forgathatóan vezetett görgők teljesítik. E görgőkhöz az ellenkapcsoló 50 részeiként vagy a kapcsoló ellentétes fe­lében megfelelően kiképezett mélyedések, vagy a kapcsoló ellentétes felében ugyan­úgy ágyazott görgők közötti közbenső te­rek tartozhatnak. 5> A rajzon a találmány egyik kiviteli példáját csavarözón vázlatosan ábrázol­tuk. Az 1. ábra revolverfogántyús csavarozót tüntet fel, melynek a találmány tárgyát 60-tartalmazó része metszve van. A 2—8. ábrák a talákaány tárgyának résiZr letalkatrészeit ábrázolj ák, míg a 9. ábra a találmány tárgyának lénye­ges részeit összeszerelt állapotban tün- 65-teti fel. • Az 1 motorháznak la pisztolymarkolata van, amelybe lb kábel van vezetve. A a értelmében, a volt cseh-szlovák szabadalmi

Next

/
Thumbnails
Contents