125137. lajstromszámú szabadalom • Aszimmetrikus vezetőképességű villamos rendszer

185137. réteg létesítése végett, célszerűen érdes fe­lülete van. Az érdesítést hőkezeléssel, a fe­lület részleges elgőzölögtetésével fogana­tosíthatjuk. A koUoidális alakban felvitt 5 nemfolytonos (4) réteg részecskéi a záró­réteg egyenetlenségeire rakódnak, úgy hogy ezek közel egyenletes vastagságú vé­dőréteggel vonódnak be. Erre a nemfoly­tonos (4) rétegre ismeretes módon, pl. fei-10 fecskendezéssel, pl. Wood-féle fémből való ellenelektródát visszük fel. Az ekként fel­épített cella villamos összekötése az (1) hordozóelektródán és az (5) ellenelektródán rögzített (6) és '(7) érintkező részek segé­lő lyével történik. A 2. ábra az 1. ábrabeli rendszer met­szete erősen nagyított mértékben. A (2) íélvezietőrétegen a -pl. a félvezetővel rokonanyagból álló (3) záróréteg van ki-20 alakítva, mely igen egyenetlen szövetű Erre a záró/rétegre van a sziliciumdioxid­ból való nemifolytonos ,(4) réteg, pl. alko­holban szuszpendáltan felvive. A diszper gáló szer elpárolgása után visszamarad a 25 feltüntetett számos apró részecskéből össze­tett réteg, amelyre önmagában ismert mó­don az (5) ellenelektródát vittük fel. Szabadalmi igénypontok: 1. Asszimetrikus vezetőképességű villa­mos rendszer, melynek hordozóelektró- 30 dájia, azon tartósan tapadó félvezető­rétege, valamint kiváltképen a félvezető anyagát vagy annak alkatrészét tartal­mazó zárórétege ps ellenelektródája van. jellemezve a záróréteg és az ellen- 35 elektróda között elrendezett, nemvezető anyagból való koUoidális nagyságrendű részekből álló nemfolytonos réteggel. 2. Az 1. igénypont szerinti villamos rend­szer kiviteli alakja, melyre jellemző, iß hogy a nemvezető anyag szilícium­dioxid. 3. Eljárás az 1. vagy 2. igénypont sze­rinti villamos rendszer előállítására, melyre jellemző, hogy a nemfolytonos 45 réteget maradék nélkül elpárolgó disz­pergáló szer segélyével visszük fel. 4. Eljárás az 1. vagy 2. igénypont szerinti villamos rendszer előállítására, melyre jellemző, hogy a nemfolytonos réteget 50 elektroforézissel visszük fel. 1 rajzlap melléklettel Felelős kiadó: (Ír. ladoméri Szmertnik István m. kir. szab. bíró. Pallas-nyomda, Budapest, V., HDnvéd-u. 10. -- Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents