125137. lajstromszámú szabadalom • Aszimmetrikus vezetőképességű villamos rendszer

Megjelent 1940. évi november hó '4-án. MAGYAR KIRÍLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 12513?. SZÁM. VII/j. OSZTÁLY. — E. 3452. ALAPSZÁM. Aszimmetrikus vezetőképességű villamos rendszer. Allg-emeine Elektricitäts Gesellschaft Berlin. A bejelentés napja 1939. évi augusztus hó 9. Németországi elsőbbsége: 1938. évi augusztus hó 10. A találmány aszimímetrikus vezető­képességű viillamos rendszerne vonatko­zik, amint azt, pl. szárazegyenirányítók­nál vagy záróréteges fotocelláknál alkal-5 mlazzák. Az effajta rendszerek felépíté­sére jellemző, hogy hoTdozóeleíktródájuk, azon szorosan tapadó, pl. szelénből való íélvezetőrétegük, ezen a féilvezetőrétegen elrendezett kiváltképpen a félvezető anya-10 gát vagy annak alkatrészét tartalmazó zárórétegük, valamint arra rávitt fémes ellenelektródájuk van. Az ellenelektróda ós a tulajdoniképend íélvezetőréteg között lévő zárórétegnek a 15 működési módja nincsen imléig teljesen tisztázva, Kialakulása számos tényezőtől függ, úgyhogy avégett, hogy egyenletes és mindég reprodukálható eredmjényhez jussunk, ajánlották már, hogy a záróréte-20 get mesterségesen állítsák: elő'. Záröréteg­ként, pl. szigetelő lakkbevonatot vagy pedig műgyantából való bevonatot hasz­náltak. Effajta zárórétegeknek azonban az a hátrányuk, hogy az aszimmetrikusan 25 vezető rendszernek a, belső ellenállását nem kívánatos módon növelik. Az áram át bocsa jtási irányában jobb vezetólképességlhez jutunk, azonosan jő záróihatás miellett, ha a találmány értel-30 miében a termlészetesen képződő' záróré­tegr© vagypedig a félvezietőanyaglgal ké­miailag rokonanyagból való zíárórétegre sok apró résziből álló nemi vezetőanyagu nemfolytonos vékony réteget viszünk fel. 35 Effajta nemlfolytonos1 réteggel a záróhatás szempontjából előnyös kis távolságot biz­tosítunk az ellenelektróda ós a tulajdon­képeni záróróteig között. A zárórétegen efajta nemi oly tonos réte­get kolloidális nagyságrendű nemvezető 40 anyagnak a felvitelével állíthatunk elő. A felvitel maga felgöizölés, felporlasztás, merítés vagy elektroforézis útján történ­het. Folyékony kolloid használatakor cél­szerűen, könnyen és maradék nélkül el- 45 párolgó diszpergáló szert használunk, lígyhogy nem) kellenek különleges rend­szabályok ahhoz, hogy a kolloid felvitele után a diszpeirgáló szert megint eltávolít­suk. 50 NönDvezetőkémt sziliciujmldlioxidot alkal­mazhatunk, melyet célszerűen alkohol­ban, mjint diszpergáló szerben koUoidosan osztunk el. Egyéb nemivezető anyagokat is i(pl. báriumszu'lfátot amilacetátban vagy 55 butilacetátban elosztva) előnnyel alkal­mazhatunk, melyek egyrészt a záróréteg­gel és másrészt az ellenelektróda anyagá­val kémiailag nem reagálnak. Adott eset­ben ajánlatos, ha a diszpergáló szerhez 60 védőkolloidot adunk, hogy a szuszpendált részek kiválását megakadályozzuk. Előnyös villamos viszonyok elérésének előfeltétele a lehetőleg kis rétegvastagság, amiértis az ne legyen nagyobb, mint 65 10-3 mm. A találmány szerinti asszimetrikusan vezető rendszer felépítése az ábrán vázla­tosan feltüntetett alakú lehet. Nikkellé mezzel ellátott vas vagy aluminiumhordo- 70 zóelektródára pl. vákuumban Való felgő­zöléssel a tulajdonkópeni (2) félvezetőré­teget, pl. szelenréteget, visszük fel. A fél­vezető szabad felületén van a (3) ( zárórá­teg, mely nemvezető szelenidből lehet és 75 melynek az arra felviendő nemfolytonos

Next

/
Thumbnails
Contents