125123. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés nagy szaporaságú rezgéseket létesítő vagy erősítőberendezésekhez, főként adóberendezésekhez

• ^jjg^ssnp Megjelent 194Q. évi november hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 135133. SZÁM. VU/J. OSZTÁLY, — L. 8061. ALAPSZÁM. Kapcsolási elrendezés nagy szaporaságú rezgéseket létesítő vagy erősítő berendezésekhez, főként adóberendezésekhez. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tenipelhöf. A bejelentés napja 1940. évi január hó 11. Németországi elsőbbsége 1939. évi január hó 14. Nagyon nagy szaporaságú váltófeszült­ségek létesítésénél illetőleg erősítésénél az e célra alkalmazott elektroncsövekben - a kívánt alapszaporaságú rezgésen felül 5 nagyon nagy szaporaságú káros élősdi rezgések is keletkeznek. Ez főként nagy szaporaságú adóberendezéseknél tapasz­talható. A zavaró rezgések keletkezését az okozza, illetőleg az segíti elő, hogy az 10 elektródáknak a csövek belsejében levő csatlakozóvezetékei az említett nagyon nagy szaporaságú rezgések esetében már tekintélyes induktív ellenállást alkotnak. Ez elsősorban a katóda csatlakozóveze-15 tekére vonatkozik. Mint az 1. ábrából kitűnik, a katóda csatlakozóvezetékének 1 induktivitása csatolja a 2 anódkört a 3 rácskörhöz. Ha ez a csatolás megfelel a visszacsatolás feltételeinek, ami köny-20 nyen előfordulhat, úgy az említett zavaró rezgések öngerjesztés ét s ezeknek nagy­fokú erősítését okozza. • A találmány szerint e káros hatást úgy kerüljük el, hogy az elektródák csatla-25 kozó vezet ékeinek önindukcióját oly kap­csolási elemekkel egészítjük ki, melyek a csőben eme önindukció helyett a zavaró rezgéseket elnyomó, nagy ohmikus össze­tevőjű ellenállást létesítenek, mely az 30 öngerjesztést lehetetlenné teszi. Ha pl. az 1. ábra szerinti kapcsolási elrendezés­ben 1 a találmány értelmében ohmikus ellenállásként hat, úgy létrejön ugyan a 2 anódkörnek a 3 rácskörrel való csato-35 lasa, ez azonban ez esetben ellen ütemű csatolás, mely nem okozhatja a zavaró rezgések öngerjesztés ét illetve erősüését. Ez az ellen ütemű csatolás még kedvezi is, mert maradéktalanul megsemmisíti r még jelentkező nagy szaporaságú zavart 40 rezgéseket. A 2. ábra a lalálmány példaképeni kivi­telét szemlélteti. Az ábra egy cső K katódáját mutálja, melynek a Zl5 Z 2 éí Z8 induktivitásokként ható csatlakozó- 45 vezetékei vannak. A találmány szerini ezeket az induktivitásokat a C, és eséLle< a C2 kondenzátor bekapcsolásával Í' zavaró rezgésekre vonatkozólag ráhang­zásra hangoljuk, minek folytán a csőbei 50 az aktív K katóda é? a töldpoíenciálv pont közölt tiszta ohmikus- ellenállá; létesül. Ezenfelül bekapcsolhatunk ni ét Wi és W2 csillapító ellenállásokat is, melyek segélyével a találmány szerini 55 képezett ohmikus ellenállás nagyságát ; mindenkori körülményekhez képest szab­hatjuk meg. Ez az erős csillapítás azon­felül azt eredményezi, hogy a találmány szerinti kapcsolási elrendezés fentemliteti 60 hatása nemcsak a ráhangzási szapora­ságra né/.ve jón létre, hárem egy tágabl. szaporasági körzeten belül is érvényesül. A ráhangzási szaporaságnál kisebb sza­poraságokra nézve a katóda és a föld- 65 potenciál közötti ellenállásnak minő ohmikus összetevője, mind teljes érteke gyorsan csökken, úgyhogy a találmány a hasznos hullámkörzetet nem befolyá- /„>• solja. v^Oi'vN^I A Ci és C2 kondenzátorokat a legogy-' " '.".*;'? szerűbb esetben az egyes katóda-csatla- ' '"

Next

/
Thumbnails
Contents