125090. lajstromszámú szabadalom • Berendezés távbeszélő hálózatok számára, melyekben hordozófrekvenciás hírátvitel, különösen drótszikrarendszer van

Megjelent 1940. évi október hó 15-én MAGYAR KIR^YI ^SÍJE SZABADALMI MRrtSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135090. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. — L. 7636. ALAPSZÁM. Berendezés távbeszélő hálózatok számára, melyekben hordozófrekvenciás hírátvitel, különösen drótszikrarendszer van. C. Lorenz Aktiengesellschaft gyári cégf, Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja 1938. évi augusztus hó 1. Németországi elsőbbsége 1937. évi augusztus hó 4. Távbeszólőhálózatok közvetítőhelyeiben a bevezetett vezetékeket általánosságban úgy­nevezett főelosztóba vezetjük, mely lénye­gébein úgynevezett forrasztófülszalagok-5 ból áll, melyek a távbeszéiővezetékekjnek a közvetítőhelyekkel, pl. a választókkal való összekapcsolását teszik lehetővé. Abban az esetben, ha a távbeszélő­vezetékeket vivőfrekvenciák átvitelével] 10 többszörösen használjuk ki (pl. drótszikra, riasztóátvitel), akkor a többszörösen ki­használt vezetékekbe váltókat szükséges be­kapcsolni. E váltókat külön állványokba helyezhetjük, melyek a távbeszélőközve-15 títőberemdezés kiegészítő szerkezeti részei. Minthogy azonban minden váltó úgyneve­zett mély áteresztőszűrőjét (Tiefpass), melynek féladata nagyfrekvenciájú zavaró­feszültségeknek a közvetítőbeirendezésbőíl! 20 való behatolását meiggátolni, a hozzája rendelt távheszélővezeitékbe be kell hur­kolni, a váltók elhelyezése jelentékeny ve­zetékszaporulatot jellent. Ez okból a váltó­kat a főelosztóba helyezik el, mert ekkor 25 a mély áteresztőknek minden távbeszélő­vezetékbe való hehurkoMsa pótlólagos ve­zetékeket nem igényel. Az alacsony áteresztő szűrőknek min­den többszörösen kihasznált táviróvezeték-30 ben való behurkoMsán kívül a hordozó­frekvenciásvezeték hozzákapcsolása a ma­gas áteresztőszűrőn (Hoehpass) át szük­séges, amit az említett esetben szintén a főelosztóban végezzünk. A váltóknak a fő-35 elosztóban való elhelyezése a főelosztóban való szerkezeti beillesztésén kívül a szak­embernek több üzemfontos nehézségieket okoz, mely feladatoknak megoldása a ta­lálta ány szerint közös nevezőmé van, hozva. Üzemi előny, hogy a kisfrekvenciájúut 40 egyszerű módon elválasztható, anélkül, hogy a nagyfrekvenciájú átvitel ezáltal megszakíttatnék: Azonkívül fontos vala­mely távbeszélőkapcsolás zavarkeresésénél a szándékolt zárásnál, vagy elválasztásnál 45 a kisfrekvenciájú elválasztás. Másrészt kívánatos, hogy a nagyfrek­venciájú vezetés minden vezeték számára egyenként elválasztható legyen, ha a nagy­frekvenciájú útban zavarokat keresünk, 50 vagy ha a nagyfrekvenciájú hozzávezetést beszabályozzuk. Ennél fontos, hogy esetleg ezzel egyidejűleg a kisfrekvenciájúut is el ne választassék, mert ekkor a távbeszélő­összeköttetés megszakíttatnék. 55 A találmány a fent említett lehetősége­ket azzal biztosítja, hogy minden válltó az alacsony áteresztőszűrőben és a magas, át­eresztőszűrőben szerkezetileg el van vá­lasztva, anélkül, hogy ezzel a térigényt ^Q vagy a szükséges érintkezők számát szapo­rítani keltene olyan, berendezésekkel szem­ben, melyeknél! az alacsony és a magas áteresztőszűrő egyesítve van. A nagyfrekvejiicia ilyen közvetítőhelyek 35 főelosztóiba van vezetve és ez elosztók­ban levő forrasztószalagpk úgy vannakj ki­alakítva, hogy egyrészt a nagyfrekvencia hozzávezetése, pótlólagos vezetékek mini­mumával lehetséges, azonkívül a kisfrek- 70 vencia kikapcsolásánál1 sem a nagyfrek­vencia megszakítása, sem pedig a nagy­frekvencia kikapcsolásánál a kisfrekvencia megszakítása nem következik be. Az

Next

/
Thumbnails
Contents