125071. lajstromszámú szabadalom • Készülék kézi lőfegyverekből kivetett töltényhüvelyek összegyüjtésére

Megjelent 1U40. évi október hó 15-eu. MAGYAR KIRÁLYI ^ÍSX MABADALMT BIROflífl SZABADALMI LEÍRÁS 125071. •SZÁM. XJX/ÍI. (XIX/c.) OSZTÁLY.— W. 0972. AI.AI-SZÁJI. Készülék kézi lőfegyverekből kivetett töltényhüvelyek összegyűjtésére. Weltiier Tibor nagykereskedő, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi november hó 7. A találmány készülék kézi lőfegyverek­ből kivetett töltényhüvelyek összegyűjté­sére, különösen a lőgyakorlatok alkalmá­val a kivetett s eddigelé a talajra hullott 5 és tovaguruló töltényhüvelyek újbóli fel­használásának lehetővé tételére. Eddigelé is törekedtek már a lőgyakor­latok befejezése után az üres töltény­hüvelyek összegyűjtésére, ez azonban a iü legtöbb esetben csak részben sikerült, mert a kivetett, töltényhüvelyek kiszámíthatatlan helyekre és távolságokra, sok esetben ,a keresést nagyon megnehezítő helyekre, pl. bokrokba, árkokba stb. gurultak és azok­i5 ban eltűntek s így a töltényhüvelyeik egy részét gondos kereséssel sem lehetett meg­találni, illetve a keresés annyi időt vett igénybe, hogy az ilyen töltényhüvelyek' megkereséséit nem tartották érdemesnek, 20 A töltényhüvelyekben való. veszteséget leg­inkább az [éjjeli lőgyakorlatok okozták, mert ezeknél a kivetett és szétgurult hüve­lyek megkereséséről nem lehet szó. A talállmány a töltény hü velyekiieii az 25 említett okokból bekövetkezett veszteség teljes kiküszöbölését leszi lehetővé, ami­nek katonai és nemzetgazdasági szempont­ból tekintetbe jövő nagy fontossága nem szorul, bővebb magyarázatra, ha meggon-30 dobjuk, hogy egy század gyakorló legény­ség egyetlen lőgyakorlata során, ha ez fejenként 10 tölténnyel történik, kb. 700 töltényhüvely, fejenként 20 töltény esetén pedig kb. 1500 töltény hüvely (a lőgya-85 korlathoz felhasznált töltényeknek kb. 40o/o-a) megy veszendőbe; ha egy állam­nak kiképzésre bevonult katonaságát vesz­szük tekintetbe, meglepően nagy szám adó­dik és így könnyen belátható, hogy a talállmány szerinti készülék alkalmazása- i-O val időben és katonai felszerelési, illetve gyártási anyagban rendkivül nagy meg­takarítás érhető el. A találmányt a fegyver valamely helyt­álló részén megerősítet, célszerűen a tusa- 45 fának a závárzat töltényhüvely kivé tő nyí­lása felé eső oldalára felfüggesztett, a ki­vetett üres töltényhüvelyekei felfogó tok és ennek egyik oldalához, célszerűen külső hosszoldalának felső széléhez csatlakozó, 50 a töltény hüvelykivető nyílással szemben­álló terelőlemez jellemzi, mely utóbbi biz­tosítja, hogy a többéi-kevésbé ferde irány­ban, nem mindig egyformán kivetett töl­tényhüvelyek tényleg a felfogó tokba es- 55 sernek'. A tok, mely úgy van elhelyezve, hogy a fegyver rendes használatát egyáltalán nem zavarja, egyénként pedig a fegyver­súlyát sem növeli számbavehető mérték- 60 ben, néhány, pl. 5—10 töltényhüvely be­fogadására alkalmas és valahányszor meg­telt, a töltényhüvelyek egy-egy csoportja a tok alább leírt módon nyitható fenekének lecsapódása után könnyen vehető ki. 65 A rajzóin a találmány célszerű meg­oldási alakja látható. Az 1. ábra a kézi lőfegyver egy részét a reá­szerelt, tallálmáinybeli készülékkel együtt vázlatos oldalnézetben szemlélteti. A 70 2. ábra ugyanannak felülnézete és részi­ben vízszintes metszete. A 3. ábra metszet az 1. ábrának III—III vonala szerint. (a) a tusafa, (b) az. abba ismert módon 75 beszerelt závárzat, (c) pedig az utóbbi

Next

/
Thumbnails
Contents