125057. lajstromszámú szabadalom • Központos felépítésű, nagyfrekvenciájú vezeték

Megjelent 1940. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÄLTI VgjljSae SZABADALMI BTTÍŐSÁO SZABADALMI LEÍRÁS 125057. SZÁM. VII/j. OSZTÁLY. — 8. 17288. ALAPSZÁM. Központos felépítésű, nagyfrekvenciájú vezeték. Siemens & Halske Aktiengesellschaft, Berlin-Si einensstadt. A bejelentés napja 1938. évi március hó 4. Németországi elsőbbsége 1937. évi március hó 4. A találmány tárgya oly központos fel­építésű nagyfrekvenciájú vezeték, amely külső aaivarómezőkkel szemben kevéssé érzékeny és amelynél az egymással pár-5 huzamosan, haladó központos vezetékek közötti áthallási csillapítás az ismert ká­belekkel szemben, a külső vezetők külön­leges kiképzése következtében fokozott mértékű. 10 Központos felépítésű nagyfrekvenciájú vezetékeknél a csőialakú külső vezető kellő mértékű hajlékonyságának biztosítása vé­gett a külső vezetőt eddig rendszerint jól vezető sodrott szalagokból készítették, 15 mely szalagok az> összesodrás után zárt egységet alkottak. A vezető egyes szalag­jai célszerűen négyszögletes vagy Z-alakú keresztmetszetűek voltak. Négyszögletes keresztmetszetű szalagok alkalmazása 20 esetén ezek .egy-egy sodratrétegben egy­más mellett fekszenek, míg Z-keresztmet­szetű szalagok esetén azok egymást köl­csönösen átlapolják Hogy a szalagokat a sodratrétegien belül az. előírt helyzetben 25 megtartsák» a sodratréteget zárt vagy nyitott csavarmenetekben elrendezett vÖ-rösrézszalaggal vették körül, miáltal egy­idejűleg a szalagok közötti esetleges rése­ket részben vagy egészben ernyőzték. 30 Ilyen több szalagból sodrott külső vezető­nél, azonban egyrészt nagy a hosszirányú ellenállás, másrészt pedig a szalag sod-1 cl Síi* következtében mágneses hosszirányú mezők keletkeznek, ami a kábelt zavaró 35 hatásokkal szemben érzékennyé teszi. Ismeretesek olyan nagyfrekvenciájú ve­zetők is, melyeknél a külső vezető egyet­len, csőalakban hajlított szalagból ké­szült, melynek szegélyei egymással össze vannak karcolva. Ilyen vezetőt szakaszon- 40 ként alkalmazott keresztirányú hornyok­kal tesznek hajlékonyabbá. Ez az alak azonban légszigetel éses, központos felépí­tésű vezetékeknél gyakorlatilag alig al­kalmazható, mert a külső vezető alaki- 45 tása az érzékeny légtérszigetelés miatt nehézségekkel jár. Azonkívül ilyen kor­colt fémköpenyeknél az átmérőnek aa egész hossz mentén azonos értéken való tartása nehézségeket okoz, már pedig az 50 átmérő állandósága központos felépítésű, nagyfrekvenciájú kábeleknél különös je­lentőségű. Éppen ezért egyetlen fémszalag- -ból készült csőalakú vezetők, amelyeknél a szalag szegélyei egymással össze van- 55 nafc korcolva, légtérszigeteléses, központos felépítésű, nagyfrekvenciájú vezetékek esetében, a gyakorlatban nem váltak be. A találmány tárgya olyan központos felépítésű, nagyfekvenciájú vezeték, ßo amelynél a külső vezető egy vagy több szalagból úgy van összeállítva, hogy a szalag, illetőleg a szalagok egymással üt­köző élei egymásra támaszkodnak, úgy­hogy az átmérő a vezető egész hosszában 65 állandó, mimellett azonban a mindenkor szomsizédos szálagszegélyek közölt héza­gok maradnak, amelyek alkalmasak arra, hogy a kábelt külső zavaró hatásokkal szemben érzékennyé tegyék. Hogy az ilyen 70 nagyfrekvenciájú vezetékeknél ezt az ér­zékenységet minél jobban csökkentsük, a találmány értelmében két intézkedést egyidejűleg foganatosítunk, nevezetesen

Next

/
Thumbnails
Contents