125051. lajstromszámú szabadalom • Önműködő készülék cseppfolyós üzemanyagok elgázosítására

Megjelent 1940. évi október hó 15-én. MAGYAR KIR ^ TjTI ^^SS SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135051. SZÁM U/H. OSZTÁLY. M. 11623. ALAPSZÁM. Önműködő készülék cseppfolyós üzemanyagok elgázosítására. Marton Gyula gázszerelő-vállalkozó, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi szeptember hó 4. Ahol központi gázellátó telepek nincse­nek, ott a világítást, főzést, melegvíz ké­szítést, stb. a találmány szerinti készü­lék oldja meg. E találmány szerinti ké-5 szülék cseppfolyós üzemanyagok elforra­lásával gázt fejleszt, mely gáz szabvá­nyos gázcsöveken, különböző biztosító szitabetóteken. keresztül a gázt saját nyo­másával a fogyasztó helyekhez juttatja 10 ól-E találmány szerinti készüléknél nincs szükséges levegőtartályra és a levegő elő­zetes hozzákeverése teljesen elmarad. El­gázosításkor, az üzemanyagból fejlődő 15 gázok nyomása biztosítja a vezetékben való áramlást s így levegő hozzákeverés csak az égőknél, illetve a fogyasztókészü­lékeknél van. A találmány szerinti készülék jellem-20 zői az elgázosítandó üzemanyaggal meg­töltendő elgázosító tartály, az ezzel érint­kező és fűtőfolyadék felvételére való he­vítötartály és végül a hevítötartály fűté­sére való gázégőnek a hevítötartály folya-25 dekának térfogatváltozásával befolyásolt szabályzó szerve. E találmány egyik példakénti kiviteli alakját a mellékelt rajzok ismertetik kö­zelebbről. Az 1. ábrán az elgázosító ké-30 szülék, a 2. ábrán a tároló és táptartályok vannak feltüntetve. A készüléket a raj­zok elölnézetben, metszetben ábrázolják. Az (1) tárolótartályba a (2) betöltőnyí­láson folyékony üzemanyagot (pl. petró-35 leumot) öntünk be. Az üzemanyag a (42) közlekedőcsövön a (4) szelepnyíláson ke­resztül az (5) táptartályba jut. Innen a (6) kiegyenlítő csövön át a (7) elgázosí­tóba folyik. Az (5) táptartályban és a (7) elgázosítóban az üzemanyag állandó ma- 40* gát az (5) táptartályba beépített (8) szelepes úszótest biztosítja. A (7) elgázo­sítóban a gázosítást a (16) hevítőfej végzi oly módon, hogy a (9) fúvókán kiáramló gázt a (10) gázcsap szabályozza, a (12) ter- 45 jeszkedésen alapuló nyomásszabályozó­val kapcsolatban, mely (12) nyomás­szabályzó a (11) vezérlőkarokkal mint hő­fokszabályozó működik. A hőfokszabályozóval összefüggő (13) 50 olaj hevítő tartályba, az ehhez tartozó (14) spirális csőbe és a (15) visszaáramlási csőbe a (17) betöltőnyíláson, magas forr­pontú (300—350°) olajat (pl. glicerint) töl­tünk és a (17) betöltő nyílást lezárjuk. 55 A (18) olajforraló edényben spirituszt gyújtunk meg és a (13) olajhevítő tartá­lyon, a hozzá tartozó (14) spirális csövön, végül a (19) égéstermék elvezető csöveken keresztül, a (7) elgázosítóban az üzem- 60' anyagot forraljuk. Az üzemanyag forrpontja alacsonyabb, mint az, üzemanyagot fűtő olajé, a hevítő­tartályba bezárt olaj nem forr fel, hanem a melegítés következtében terjeszkedik, 65 aminek folyományaképpen; a (12) nyomás­szabályozó a (20) membránlemezre nyo­mást gyakorol és a membránnal kapcso­latos (11) vezérlőkar által a (10) gázcsa­pot szabályozva a (7) elgázosító hőfokát 70 állandó értéken tartja. A (7) elgázosító, a (21) nyomáskiegyen­lítő csövön keresztül az (1) tároló és az (5) táptartállyal összeköttetésben áll, ez-

Next

/
Thumbnails
Contents