125021. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék porlasztóanyagok és a levegő vagy egyéb gázok szállókeverékének előállítására

Megjelent 1940. évi október hó 15-én. MÁ8YAB KIRÁLYT WtWm SZABADALMI BIRŐSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 125021. SZÁM. V/d/3. OSZTÁLY. — L. 7820. ALAPSZÁM. Eljárás és készülék porlasztóanyagok és a levegő vagy egyéb gázok szállókeverékének előállítására. Neuhold Kornél ny. vezér igazgató, Budapest, mint Lazin Sándor Béla gépgyári műhelyfőnök, budapesti lakos jogutóda. A bejelentés napja 1939. évi április hó 21. A találmány olaj, tüzelőfolyadék, vagy bármely porlasztható anyag és a levegő vagy egyéb gázok, ill!, gőzök szállókeve­rékét előállító eljárás és készülék, amit az 5 ipar számos terén, így pl. központi fűté­seikhez ós egyéb tüzelésekhez, továbbá a legkülönfélébb műanyagok gyártásához al­kalmaznak. A találmánynak tüzelés szempontjából 10 az a célja, hogy akár a llegsil anyaibb, pl. az erősen kátrámytartállmú, sűrű, vagy hulladék olajat és egyéb éghető folyadékot is hosszú, enyhe lánggal, minél egysizeírűb­bem és mindjárt indulástól! kezdve mind-15 végig minél tökéletesebben tüzelhessük el. Általában pedig a találmány célja, hogy minél kisebb szelelőnyomással, minél ben­sőbb és minél biztosabban és hatályosab­ban irányított szálló ke véreket kaphassunk. 20 Az új eljárás jellegzetessége, hogy egy­felől! bármi úton-módom ködszerűvé szét­porlasztjuk és szabadon lebegő felhőként vetjük ki a mindenkori porlasztóanyagot, másfelől! pedig porlasztó, ill. porlasztás-25 bevezető művelettől! mentesített nyomó­forgószél csóvát úgy alakítottam és irá­nyítottan lövellünk ki a szabadiba, hogy önörvénylésén kívül még a maga egészében is, vagyis forgástengelyével csavarvonalúain 30 kígyózik előre és eközben expandálhat, md­mellett egy vagy több ilyen csóvára adjuk fel a porlasztóanyagfelhőt. Ily módon min­deneké Lőtt a porlasztás, vagy legalább is a porlasztásnak messzemenő bevezetése 35 annyira elkülönül a légfúvástól, hogy mindegyikük a másik befolyásolása nél­kül, tág határok között, sőt tág viszony­lagos határok között szabályozható és te­hát a mindenkori porlasztóanyag termé­szetéhez igazodó porlasztás, ill. poriasz- 40 tásbevezctés mechanikai művelete aköz­ben is foganatosítható, amíg a iégfúvás történetesen szünetel, viszont a poríiasztó­anyagfelhő- természetéhez szabott •nyomó­forgószél csóva aközben is kilövellhető, amíg 45 a porlasztás esetleg abbamarad. További előny, hogy szabadon lebegővé fárasztott porlasztőamyagfellhőt adunk fel határozott irányítású és erejének úgyszólván teljében levő légcsóvára, minek révén már a ki- 50 induló-helyen maximális viszonylagos se­bességet létesítünk a kettő között. Ezért -a légcsóva, mint valami rendkívül finom éis óriás támadóíelületű bontószerszám a vég­letekig folytatja á tőle függetlenül, media- 55 nikus úton létesített porlasztóanyagfelhő­nek elaprózó feltépését. Ehhez még az is járul, hogy a légcsóva forgása, önörvény­lésc és előrekígyózása, valamint az egész­nek folyamatos expanziója mind megannyi 60 viszonylagos, még hozzá forgató, görgető és hömpö'lyögtető, szóval! összetetten ke­ringő mozgásba hozza a porlaszfóamyag­szemeséket, amiket ezalatt mondhatni ato­mokká bont szét a körülöttük egyre váll- 65 tozó és megújuló közegben. E réven pl!, olajat vagy egyéb tüzelőfolyadékot végle­tekig menő finomsággal tárhatunk fel és. párásíthatunk el a levegőben. Még a leghatásosabb csóvához is arány- 70

Next

/
Thumbnails
Contents