125011. lajstromszámú szabadalom • Átírófüzet, könyv vagy tömb

Megjelent 1940, évi október hó 15-én. MAGYAR KIBiLTI %3raK SZABADALMI BIKÓSÁQ SZABADALMI LEÍRÁS 125011. SZÁM. IX/a/b. (XIII/d.) OSZTÁLY. — H. 10727. ALAPSZÁM. Átírófüzet, — könyv vagy — tömb. Dr. Hegedűs Ede tisztviselő, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi december hó 2. Ismeretesek több lapot tartalmazó átíró­füzetek, átírókönyvek vagy átírótömbök, melyek lapjainak hátoldala másolódó fes­tékkel (indigo, grafit) bevontak, úgyhogy a 5 legfelső lapon történt beírások (szövegek, adatok, számok stb.) az alatta fekvő la­pokra — másolópapír közbeiktatása nél­kül — átmásolódnak. Emellett legalább a legfelső lap (fedőlap), de többnyire a tömb 10 többi lapja is a mindenkori célnak (pl. bérelszámolás, anyagelosztás, statisztikai vagy egyéb kimutatások, könyvelés stb.) rovatolt és megfelelő felírásokkal van el­látva. 15 Annak, h »y a tömbnek több lapja van és hogy a lőlapon törtónt beírások a többi lapon megjelennek, az a rendel­tetése, hogy fedőlap mint összesítő sze­repeljen, mi a tömb többi lapját a min-20 denkori cél] k és szempontoknak meg­felelően külö >öző gyüjtőmappákba, karto­tékokba stb. txosztva rakjuk le. Az ismert efajta átírótömböknél vagy máseféléknél már most az elosztás az ada-25 tok áttekinthetőségének hiánya miatt meg­lehetősen nehéz és hibás elosztást vagy lerakást csak nagy figyelemmel lehet el­kerülni. A találmány a feladatot igen egyszerűen 30 úgy oldja meg, hogy az összes beírások csak az összesítőlapon (rendszerint csak a a fedőlapon és, ha szükséges, még egy; vagy több további összesítőlapon) jelen­nek meg, míg az egyes rovatokba történt 35 bejegyzések a tömb vagy másefféle többi lapjára a fedőlapra való beírás alkalmával elosztódnak. Evégből a lapok hátoldalának teljes festékezését mellőzzük, illetőleg, ha egynél több gyűjtő vagy összesítő lapra van szükség, csak egyes lapokon tartjuk &) meg, míg a tömb vagy másefféle többi lap­jának hátoldalán a festékezést lapról-lapra és rovatról-rovatra eltoltam alkalmazzuk.. Lehet emellett egy vagy több, az «állandó» adatokat (kelet, megbízás vagy munka sor- 45 szám stb.) tartalmazó rovat hátlapját a tömb minden lapján festéksávval bevonni, a lényeg az, hogy a változó feljegyzések számára való rovatok hátoldalának festé­kezése laprólrlapra és rovatról-rovatra el- 50 tolódik. Az átíráskor tehát a tömb vagy másr efféle mindegyik lapján a változó beírású rovatok közül mindig csak egy jelenik meg, úgy, hogy a mappákra, kartotékekre stb. 55 való elosztás különösebb figyelem nélkül hibamentesen végezhető. A találmány különösen sokfajta áruval foglalkozó -kereskedésekben, üzemekben nagy könnyítést és munkamegtakarítást 60 jelent. A munka még megkönnyíthető azzal is, hogy pl. az egyes rovatok festékezése más­más színnel történik, mert ez a szétválasz­tást és csoportosítást még egyszerűbbé és 65 áttekinthetőbbé teszi. A találmány célszerű kiviteli alakjánál továbbá "az egyes lapokon kiálló részeket, csúcsokat vagy csipkéket vagy, illetőleg és különböző beosztású lyukasztásokat alkal- 70 mázunk, hogy a tömbök stb. összeállítása­kor azonnal feltűnjék, ha netán, valamelyik lap hiányzik vagy nines a kellő helyen. Ez esetben ugyanis a csipkesor képe nem folytonos,. 75 A mellékelt rajz a találmány szerinti át-

Next

/
Thumbnails
Contents