125003. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oxidációval szemben ellenálló kenő- és szigetelő olajok előállítására, illetve a használt ily olajok megújítására

Meg-jelent li>40. évi október lió l/í-én. MAGYAR KIRlLYI SZABADALMI BIRÓ8AÖ SZABADALMI LEÍRAS 125003. SZÁM. XI/8". (Xl/b.) OSZTÁLY. — _B. 14332. ALAPSZÁM. Eljárás oxidációval szemben ellenálló kenő-, és szigetelő olajok előállítására, illetve a használt ily olajok megújítására. Dr. Barna János vegyészmérnök, Kispest. A bejelentés napja 1939. évi július hó 25. Ismeretes, hogy a kenő ós «szigetelő olla­jok használat közijén azért mennek tőinkre, mert a levegő oxigénje reakcióba llép az olajok oxidációra legérzékenyebb alkatré-5 szeiveí E folyamat kísérleteim szerint autokata­litikus jelenség! és így az olajban végül is oly mennyiségű oxidációs termékek halmo­zódnak fel, amelyek folytán az olajok végül 10 is használhatatlanokká lesznek. Eljárásom szerint a kenő-, illetve' szi­getelő olajok e káros sajátságát megakadá­lyozhatjuk, tehát az olajat oxidációval szemben elllentállóbbbá tehetjük, ha ben-15 nük barnaszénka'trányíből, illetve ©niiiék párlataiból vízzel kioldható redukáló anya­got, vagy ennek a megfelelő redukáló, ké­pességű frakcióját, vagy ezen frakciók ke­verékeit inkorporáljuk. Az egyes frakció-20 kat, illetőleg ezek keverékét egyrészt az olaj minősége (pl. szigetelő vagy kenő­olaj), másrészt az olajok oxidált állapota szerint választjuk ki. E ható anyagokból 0.01—0.1 »/o-ig ter­•£b jedő mennyiségeket kell alkalmazni. Bár a ható anyagokat közvetlenül! is,{el­oldhatjuk a javítandó ásványolaj-, vagy •növéinyiolaj származású kenő-, illetve szi­getelő olajban, mégis jobb hatást érünk ©1, 30 ha előbb e termékeket 0.93 fajsúlynál na­gyobb fajsúlyú ásványolaj ban oldjuk fel 0-5—2%-ig terjedő mennyiségben és ezt adjuk hozzá a javítandó olajokhoz oly meny­nyiségben, hogy a ható anyagok bennük az 35 említett 0.01—0.1 o/0 -t elérjék. Használt olajoknál úgy járunk el, hogy előbb ezeket a szokásos üllepítés, savkeze­lés, majd derítőfölddel való szűrés titán oly állapotba hozzuk, hogy az új kenő-, illetve szigetelő olajoknál általában előírt «> követelményeket pld. saviszámot is elérje és azután oldjuk fel) bennük az előbb em­lített hatóanyagokat, ililetve a hatóanyagok ásványolajban való oldatát. Az eljárás gya­korilati kivitele abban áll, hogy a javí- 45. tandó kenő-, illetve szigetelő, továbbá a regenerált olajokat 80—150 C°-ra mele­gítjük, a hatóanyagokat, vagy ennek ás­ványolajban valló oldatát állandó keverge­tés-közben adagoljuk és addig tartjuk_ aizSft említett hőfokon, míg telljesen fel nem oldódik. Végül, ha szükséges kevés de­rítőföld hozzáadásával szűrőre visszük. Szabadalmi igénypontok: 1. Oxidációval szemben ellenállóbb ás- 55-ványólaj-, illetve növényolaj származású kenőolajok, továbbá szigetelő olajok, il­letve ily megújított használt olajok, amikre az a jellemző, hogy 0.01—0.1 °/o mennyiségű, barnaszéhkátránybói vagy 60-barnaszénkátrány párlataiból vízzel ki­oldható anyagot, vagy ennek a minden­kori célnak megfelelő frakciójából, il­letve ezen frakciók keverékeiből álló redukáló szereket tartalmaznak. 6& 2. Eljárás az 1. igénypont szerinti termé­kek előállítására, amire az a jellemző,

Next

/
Thumbnails
Contents