125002. lajstromszámú szabadalom • A föld bármely időövének, illetve ennek megfelelő délkörök óráját és percét egyidejűleg mutató szerkezet

Megjelent 1940. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI RIRÓSÁa SZABADALMI LEIRAS 125002. SZÁM. VII/c. (VII/a.) OSZTÁLY. — B. 14373. ALAPSZÁM. A föld bármely időövének illetve ennek megfelelő délkörök óráját és percét egyidejűleg mutató szerkezet. Barta Ferenc, okleveles gépészmérnök, Újpest. A bejelentés napja 1939. évi február hó 4. A találmány a föld bármely kívánt idő­övének, illetve az ennek megfelelő délkör óráját és percét egyidejűleg mutató szer­kezet. Ily szerkezetek világóra néven isme­'5 rétesek. Ezek az órák nem a csillagászati időt, hanem az úgynevezett zóna-időt mu­tatják, amelynél két szomszédos zóna kö­zött időbeliilleg egy óra eltérés van,. Ily módon az összes zónákban, vagyis idő­ao övekben az óra nagymutatója ugyanazt a percet, de a kismutató időövenként más­más órát mutat. A találmány ily világóra, amelynek szer­kezete azonban rendkívül egyszerű és «fi ahhoz szokásos zsebőraszerkézet használ­ható. A találmány szerinti szerkezet jellem­zője helyben maradó tárcsa ós ehhez ké­pest központosán elrendezett elforgatható 20 tárcsa. E tárcsák közül az egyiken a kí­vánt időövek, illetve ezeknek megfelelő dél­körök vagy az ezek között fekvő föld­rajzi helyek, illetve mindkettő megjelö­lései és a másik tárcsán az órák szám-25 jegyei vannak. A találmány szerinti szerkezet további jellemzője, hogy a helyben maradó vagy el­forgatható tárcsán percbeosztás van, amely­hez percmutató tartozik. ,30 A találmány szerinti szerkezetet rész­letesebben a mellékelt rajz kapcsán is­mertetjük, amelyen példa gyanánt felvett kiviteli alakot vázlatosan ábrázoltunk. Az (1) zsebórátokban rögzítetten elhe­£,:, lyezett, péWául körgyűrűalakú (2) tár­csán a különböző délkörök között, illetve az egyes időövekben fekvő nevezetesebb földrajzi helyek megjelölései vannak, ame­lyek állandó viszonylagos helyzet biztosí­tása ós a leolvasás megkönnyítése végett 40 sugárirányban fekszenek. A helyben ma­radó (2) tárcsa kerületén továbbá perc­beosztás van, amelyhez a (3) percmutató tartozik. A (2) tárcsához képest közpon­tosán elrendezett, elforgatható (4) tárcsa 45 kerületi részén az 1—24 óra számjegyek vannak. A (3) percmutatót és a (4) tár­csát szokásos óramű oly módon hajtja, hogy a (3) mutató egy óra és a (4) tárcsa huszonnégy óra alatt végez egy fordulatot* 50 A találmány szerinti szerkezetnél tehát forgathatóan elrendezett (4) tárcsa a szo­kásos órák kismutatóját helyettesíti, de nem 12 óra alatt, hanem 24 óra alatt fordul egyszer körül. 55 A (3) percmutató az összes zónákban az azonos percet és a (4) tárcsa az egyes időövek, illtetve országok, városok egymás­tól különböző óraidőpontját egyidejűleg mutatja anélkül, hogy ehhez átszámítás 60 vagy átállítás szükséges volna. Minthogy a találmány szerinti szerkezet­nél a földrajzi helyek elnevezései nem forgó, hanem helyben maradó tárcsán vannak, azok mindig a tárcsa ugyanazon 65 pontján keresés nélkül olvashatók le. Bár­mely időöv pontos idejét a (2) tárcsára írt hely-megjelölésnél levő óraszámjegy, mint egész órát és a (3) mutató a percet mutaja. így például ha Középeurópában 70 a rajz szerint 24 óra 25 perc van, akkor New-Yorkban 18 óra 25 perc, Sidneyben 9 óra 25 perc, Bombayban 3 óra 25 perc van.

Next

/
Thumbnails
Contents