124991. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ko-polimerek előállítására, valamint eljárás ásványi szénhidrogénolaj javítására

Mej-jcleiit 1940. évi október hó 15-én. MAGYAR KIEÍLYI SZABADALMI BLEŐSÍG SZABADALMI LEIRAS 124991. SZÁM IV/h/1. (XT/b.) OSZTÁLY. — S. 17633. ALAPSZÁM. Eljárás ko-polimerek előállítására, valamint eljárás ásványi szénhidrogénolaj javítására. Standard Oil Development Company cég- Linden-ben (New Jersey államban, Amerikai Egyesült Államok), mint Thomas M. Robert és Sparks Williaii J. New Jersey-i, illetve Crantord-i lakosok jogutódja. A bejelentés napja 1938. évi november hó 24. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1937. évi december 29. A találmány eljárás új ko-polimerek előállítására és a találmány különösen nagy molekulasúlyú, szívós, rugalmas termékek előállítását célozza di-olefinek 5 és alifás olefinszénhidrogének ko-poli­merizálása révén. Már különböző kísérleteket tettek ko­polimereknek ezekből a nyersanyagokból való előállítására, így pl. úgy, hogy azo-10 kat 50 C°feletti hőmérsékletre hevítették, előnyösen aromás vegyületek jelenlété­ben, azonban ezek a korábbi eljárások különböző nehézségekkel jártak és az eddig kapott termékek a találmányunk 15 szempontjából kívánatosnak tekintett tulajdonságok egyikével sem rendelkez­tek. Butadient polimerizáltak izo-butilén és fémes nátrium jelenlétében, azonban ez az eljárás csak olyan vegyületek sorát 20 eredményezi, amelyeket a C4 H 8 (C 4 H 6 )n-l általános képlettel lehet jelképezni és molekulánként n számú kettős kötést tartalmaznak, ahol n a vegyületben tar­talmazott C4 -csoportok száma. Ezek a 25 vegyületek egy molekula izo-butilénnek a butadien polimerjének végéhez való addiciója révén létesülnek. Ez más sza­vakkal azt jelenti, hogy a butadien poli­merizálódása nyilvánvalóan addig halad 30 előre, amíg egy izo-butilén-csoport fűző­dik hozzá és ekkor a butadien polimeri­zálódása megáll; ezért az ilyen eljárásban az izo-butilén egyedüli hatása nyilván­valóan az, hogy a butadien polimerizáló­dását határolja és ezzel igen nagy mole- 35 kulasúlyú termék képződését megaka­dályozza, sőt ha ilyen nagy molekula­súlyú termékek képződnének, azoknak lényegileg ugyanolyan tulajdonságaik vol­nának, mint egyedül a butadien polimer- 40 jenek. A találmány egyik célja új és hatásos eljárás létesítése a kívánt ko-polimeri­záció foganatosítására, mely célra a talál­mány szerint olyan reakciófeltételeket 45 alkalmazunk, amelyek elvileg térnek *ú azoktól, amelyeket eddig ezeknek a nyers­anyagoknak reakcióbahozatalára alkal­maztak. A találmány további célja olyan termékek létesítése, amelyek új és egy- 50 úttal javított tulajdonságokkal rendel­keznek, amelyeket az új gyártási eljárás eredményez. A találmány,' általánosan kifejezve, abban áll, hogy egy kis molekulasúlyú 55 olefint, kiváltképen előnyösen egy izo­olefint, amilyen az izo-butilén, viszonylag alacsony hőmérsékleten, nevezetesen 0 C° alatt és kiváltképen előnyösen —50 C° alatt reakcióba hozunk egy kis molekula- 60 súlyú di-olefinnel, kiváltképen előnyösen egy konjugált di-olefinnel, amilyen a butadien, alkalmas katalizátor jelenlété­ben, amilyen az etilkloridban oldott alu­míniumklorid. Ezt az eljárást előnyösen 65 elfolyósított etilén vagy a reakcióban

Next

/
Thumbnails
Contents