124990. lajstromszámú szabadalom • Csörlő, kiváltképpen motoros járművekhez

Megjelent 11)40. évi október lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI RTRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 124990. SZÁM V/f. (XX/a/2.) OSZTÁLY. — S. 17526. ALAPSZÁM. Csörlő, kiváltképen motoros járművekhez. Szebeny György okL gépészmérnök, Budapest, Jaross Pál oki. niérnök Budapest. A bejelentés napja 1938. évi augusztus hó 6. A találmány csörlő, kiváltképen moto­ros járművekhez, melynél a csévélődob hordozója a csévélődob tengelyére merőle­ges síkba eső tengelyen lenghetően van 5 jágyazva, illetve ilyen ágyazásra alkal­mas szervekkel vain ellátva. A csörlő ilyen kialakítása mellett lehet­séges, hogy a jármű tengelyvonalán kí­vül eső rögzítési hely felé a csörlő beáll-10 jon és így nem kell a csörlő vontató-köte­léhez külön vezetőszerveket alkalmazni, hogy azok, a -cséyélődoibon rendbea felcsavarodjanak. A csörlő csévélődobját hajthatjuk kéziforgaíttyúval, de motoros 15 járművek esetén a hajtóművet a motorral is összeköthetjük. Célszerűnek mutatko­zott, hogy az, általában használatos von­tatókötelek helyett szalagalakú vointató­eis'zkö'zt, pl. fémszalagot alkalmazzunk. 20 Ezzel a dob szélességi miéreteit csökkent­hetjük és a vontatóeszköznek a sírnia fel­csavarodását -biztosithatjuk. Ha a csörlőt motorral működtetjük, akkor a csörlő hajtóművéhez járulékosan. 25 még hókotrólapátokat is szerelhetünk. A találmány példakénti kivitelét a rajz mutatja. Az ,1. ábra a csörlő hosszanti metszete, részben nézete, a 80 2. ábra az 1. ábra szerinti csörlő felül­nézete, a 3. ábra oly csörlőnek az oldalnézetét, illetve metszetét mutatja, melynek kézi­hajtáson kívül motorral kapcsolt toajtó-35 műve is van. A 4. ábra motorral hajtott csörlőt mutat, melyhez még járulékosan hókotrólapát is csatlakozik. Az 5. ábra a csévélődobnak a kéziíorgaty­tyúval való hajtását mutatja felülnézet- íO ben. Az 1. és 2. ábrákon az (1) csévélődob a (2) tengelyével a! (3) hordozótokban van ágyazva, mely tok a csévélődob (2) tenge­lyére merőleges síkba eső (4) tengely kö- 45 rül aiz (a) ési (b) nyilak irányába lenget­hető. Az (5) tartószerv a járműhöz van rögzítve. A (6) kéziforgattyii (7) fogas­kereke a dob (8) fogaskoszorújába kapasz­kodva, haljtja az (1) csörlőt, melyre az 50 (Sz) acélszalag felcsévélődik. E hajtás az 5. ábrán látható. A 3. ábra szerinti kivitelnél az (1) csé­vélődobot a motorral kapcsolt (9) ten­gellyel hajtjuk. A hajtás a (10) állítókar- 55 ral működtetett (11, 12) súrlódó kapcsoló révén történik. A hajtás történhetik azonban a (6) kéziforgattyúval is. A csörlő (4') tengely körüli lenghetőségónek a biztosítására a (9) tengely hajlékony 60 tengely. A 4. ábra szerinti kivitelnél a motorral kapcsolt hajlékony (9) tengely ugyancsak (13, 13') és (14 14') súrlódó kapcsolóitkai van a (15, 16) kúpkerekéken, továbbá a 65 (17, 18, 19, 19") kiúpkerekeken át ai csévélő­dob (20) fogaskoszorújával összekötve. A (21) állítókarnafc a jobbra, illetve balra való állításával a "baloldali, illetve jobbol­dali súrlódó kapcsolókat működtetjük és 70 így a forgási értelmet változtathatjuk. A

Next

/
Thumbnails
Contents