124982. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagymolekulasúlyú szintetikus anyagok emulzióiból előállított termékek javítására

Megjelent 1U40. évi október hó 15-én. MAGYAR KíRÁLYI ti #/ SZ\n.\[)AUl! HFlídSÁO SZABADALMI LEIRAS 124982. SZÁM. IV/ll/1. (Xl/b.) OSZTÁLY. — Jfcf. HfífíO. ALAPSZÁM. Eljárás nagymolekulasulyú színtetikus anyagok emulzióiból eló'állított termékek javítására. Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1939. évi noYember hó 23. Németországi elsőbbsége 1938. évi december hó 29. Kitűnt, hogy nagymolekulájú szinte­tikus anyagok emulziói, mint pl. buta­diénből és homológjaiból kapott polimeri-2átumok vagy ezeknek stirollal vagy 5 ikrilnitrillel vagy hasonló, kevert poli­merizátumok képzésére alkalmas mono­mer vegyületekkel kapott kevert poli­merizátumok emulziói vagy halogén­tartalmú szénhidrogéneknek alkáli- vagy 10 ilkáliföldfémpoliszulfidokkal kapott kon­denzálási termékeinek emulziói, illetve diszperziói a diszpergáló szer elgőzölög­tetésekor gyakran nem adnak összefüggő filmet. E nagymolekulasúlyú szintetikus 15 anyagok számos emulziójánál a film­képzőképesség kifejezetten rossz, vagyis az emulziókból vagy diszperziókból be­szárítással visszamaradó képződménye­ket számos, a puszta szemmel is felismer-20 hető repedés járja át. Ezenkívül a filmek mikroporusokat tartalmaznak, mert a többnyire golyóalakú emulziórészecskék­nek egymásra való rétegezésekor a nagy­molekulájú anyagok rossz folyóképessége 25 folytán ezek nem rétegeződnek hézag­mentes képződményekké, miként ez pl. eme anyagok oldatainak beszáradásakor bekövetkezik. E képződmények több­nyire csekély mechanikai szilárdságuk 30 mellett mikrolikacsos szerkezetük és hidrofil emulgátor- vagy diszpergátor­tartalmuk folytán vízzel szemben érzé­kenyek. Ha e filmek vízzel érintkeznek, azt aránylag gyorsan felveszik és emellett 35 homályosakká válnak és egyidejűleg mechanikai szilárdságuk is csökken. Kitűnt, hogy effajta filmek vagy egyéb alakban megszilárdított emulziók szer­kezete tömörebbé válik és ezzel eme anyagok vízállósága éstöbbnyire a mecha- 40 nikai szilárdságai is növekednek, ha az emulzióhoz oly szénhidrogénkeverékeket adunk, melyeket az ásványolajipar sav­kátrányaiból semlegesítéssel és adott esetben ezt követő desztillálással kapunk, 45 vagy am^ly^ket szelektív oldószerekkel, mint kéndioxiddal, kéndioxidnak szerves oldószerekkel mint benzollal, furfurollal stb. való keverékével a nyersolajok határ­szénhidrogénjeinek a főíömegébcl vá- 50 lasztunk le. E szénhidrogénkeverékeket adott esetben melegen az emulzióba be­vihetjük és abban disz pergálhatjuk vagy pedig előzőleg célszerűen csekély meny­nyiségű diszpergálószerek hozzáadása 55 mellett a megfelelő vízmennyiséggel disz­pergálhatjuk. A találmány értelmében az említett emulzióknál alkalmazott szénhidrocén­keverékek'egyidejűleg pl. a butsdiénből QQ és annak homológjaiból akrilnitrillel, sti­rollal és hasonló kevert polimerizálum­képzéshez alkalmas monomer szerves anyagokkal kapott kevertpolimerizátu­mok feldolgozásánál, már az azzal előállí- 65 tott nyerskeverékek feldolgozásánál, va­lamint az azzal előállított késztermékek szilárdsági tulajdonságai tekintetében igen jó eredményeket adnak. Az igényelt szénhidrogénkeverékek továbbá az emui- 70 ziókból előállított termékek tekintet ében elsőrangú lágyítószerek és öregedéssel

Next

/
Thumbnails
Contents