124970. lajstromszámú szabadalom • Villamos billenő kapcsoló

Megjelent 1940. évi október hó 15-én. MAGYAB KIRÁLYI #H3Ä SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 124970. SZÁM. "VTI/g. OSZTÁLY. — F. 8706. ALAPSZÁM. Villamos billenő kapcsoló. Fekete Sándor szerelő, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi április hó 28. Az ismert villamos billenő kapcsolók­nak, amelyek a forgó kapcsolóknál job­baknak bizonyultak, az, a hátrányuk, hogy a kapcsolásnál a valamely síkban lengő 5 mozgást végző kapcsolótag a kapcsoló fog­lalatára vagy az arra erősített részekre erősen ütközik, mert e részek a kapcsoló­tagot hirtelen állítják meg. A mozgó kap­csolótagnak ez az ütközése a szigetelő 10 anyagból való részeket erősen igénybe veszi és különösen a kapcsolótag szokott idő előtt megsérülni vagy tönkre menni. Az erős ütődés forytán fellépő zavarok elhárítására már javasolták gumibetét el-15 helyezését a mozgó kapcsolótag ütközési helyére. Ez az elrendezés szintén nem volt megfelelő, mert a gumibetét a hasz­nálat folyamán hamarosan tönkrement. A találmány szerinti villamos billenő 20 kapcsolónál a kapcsoló foglalatán megerő­sített kapcsolóhid alatt oly fémből való ütközőlemezt helyezünk el, mely a kap­csolótag ütközési helyeinek kivételével mindenütt a kapcsolóhíddal érintkezik és 25 melyen az említett ütközési helyeken oly domborítások vannak, melyek a kapcsoló­tag ütközését rugalmassá teszik. Az ilyen ütközőlemez egyrészt fém­anyaga folytán bizonyul tartósnak, más-30 részt mivel nagyrészében a szilárd kap­csolóhídhoz támaszkodik, alakját hosszú használat után sem változtatja meg és így a kapcsolótag rugalmas ütközését ál­landóan biztosítja. 85 Mivel a kapcsolótag rugalmasan ütkö­zik, a billenő kapcsolók működésekor hallható kellemetlen zörej is csökken. A találmány szerinti ütközőlemezzel ké­szíthető billenő kapcsoló, mint azt a kö­vetkezőkben leírandó kiviteli példa is iga- 40 zolja, rendkívül egyszerű és ennek foly­tán olcsón állítható elő. A találmány egyik példaképem kiviteli alakja a csatolt rajzon látható. A rajzon az 1. ábra a kapcsoló közepén átmenő, a 45 kapcsolófogantyú és a kapcsolótag moz­gásának síkjára merőleges irányú, függő­leges metszet, a 2. ábra az előbbire merőleges metszet, melyen a kapcsoló süvegét nem tüntettük 50 fel, míg a, 3. ábrán a kapcsolóhid alatt elhelyezett ütközőlemez látható nagyobb méret­arányú felülnézetben. Az 1 kapcsolófoglalaton a 2 kapcsoló- 55, hidat és a közvetlenül alatta elhelyezkedő 3 ütközőlemezt a 12 csavarok rögzítik. A 12 csavarok egyike az 1. ábra síkja előtt, míg a másik a mögött helyezkedik el az 1 kapcsolófoglalatban. A 3 lemez, mely a 60 3. ábrán külön is látható a kapcsolóhíddal megegyező alakú és közepén, ugyanúgy mint a kapcsolőhídon, kivágás van a 4 kapcsolófogantyú 5 karja részére. A 3 le­meznek azokon a részein, ahova a kap- 65 csoló működésekor a 6 kapcsolótag ütkö­zik, a 3. ábrán látható alakú, préseléssel készített, 7 domborítások vannak. E dom­borítások folytán a 3 lemez ezen részei utánengedő voltukat biztosító vékony fal- 70' vastagság mellett is kellő ellenálló képes­ségűek: és! így a 6 kapcsolótag mozgásakor rugalmas részekbe ütközik. A 3 lemez, amely tehát a 7 domborítások kivételével

Next

/
Thumbnails
Contents