124963. lajstromszámú szabadalom • Téglatest és eljárás ily téglatestekből födém előállításására

Megjelent 2íl4<). évi október lió 15-én. MAGTÁR KIR Jl.Y SZABADALMI RIRASÁG SZABADALMI LEIRAS 124963. SZÁM VJlI/a. OSZTÁLY. — B. 14292. ALAPSZÁM. Téglatest és eljárás ily téglatestből födém előállítására. Bera Károly építészmérnök, építőmester, vasbeton­tervező, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi október hó 4. Két irányban teherbíró (keresztirányban vasalt), égetett agyag idomiestes vasbeton­födémeket az építési gyakorlatban nem használnak. Ennek általában az az oka,, 5 hogy az, ilyen, két irányban teherbíró, idomtestes vasbetonfödémekhez használ­ható, üreges födémtéglát eddig meni sike­rült az építési gyakorlatban alkalmazha­tóan előállítani. 10 Előfordultak már a múltban is olyan irányú próbálkozások, amelyek a jelenleg használatos nagyüregű, vékonyfalú födém­tégláknak a kétirányban teherbíró, idom­testes vasbetanfödémekhez való felhaszná-15 lását célozták, de ezek a megkívánt ered­ményre nem vezettek. A statikailag két irányban teherbíró fö­démmegoldás sokkal gazdaságosabb,, mint az eddig alkalmazott s általában egy irány -20 ban teherbíró födémek és a. jövő építési módjánál az ú. n. vázas építkezéseknél szinte nélkülözhetetlen födémmegoldás. A találmány két irányban teherbíró,, idomtestes vasbetonfödémekhez való olyan 25 üreges, égetett agyagtégla (födémtégla), melynek a most használatos, üreges födém­tégláktól eltérően oly kis keresztmetszetű üregei vannak, melyekbe a beton nem fofy­hat be, mert csak betömi azokat s ezetn-30 kívül két egymáshoz derékszög alatt hajló oldalán, alul, oldalt kiálló talpnyúlványa van. E födémtégla bármely irányban farag­ható, ialakíthaté, kisebb darabra oszt-35 ható s ezért olyan helyeken is alkalmaz­ható, ahol más méretű és alakú, csonka­darabok felhasználása szükséges. E téglákból oly födém is készíthető,, amelynél nem fontos az, hogy a befödendő helyiség alapterületének kétirányú mérete 40 többszöröse legyen a födémtéglák méretei­nek. A találmány szerinti födémtégláknak a két irányban teherbíró vasbetonfödémek­hez való felhasználása úgy történik, hogy 45 négy-négy darab téglatestet úgy helyezünk a ritkított, sík zsaluzásra, hogy a téglates­tek mindig a talpnyulvány nélküli olda­laikkal illeszkedjenek egymáshoz. A négy téglatestből alkotott tömbnek ily- 50* módon minden oldalion kiálló talpnyúlvá­nya van s ha a többi téglatesteket is ilyen négyes rendszerben helyezzük egymás mellé, úgy e téglatestek oldalai, valamint talpnyúlványai kialakította helyeken, két 55-főirányban haladó, teherbíró vasbetönbor­dák készíthetők. A téglatest egyik felső oldalán lesarkítás van, hogy a tökéletesen egy testté kapcsolás érdekében az egymáshoz csatlakozó héza- 60> gokba betont csömöszölhessünk. Az ily mó­don készült födém alsó felülete teljesen zárt. A rajz a találmány egyik példaképem kiviteli alakját tünteti fel, amelytől a gya- 65. korlatban, lényegének érintése nélkül, el is térhetünk. Az A. ábra a találmány szerinti, üreges téglatest (födémtégla) távlati képe, a B. ábra a találmány szerinti födém tégla 70 felülnézete, C. ábra a találmány szerinti, üreges téglatestekkel (födémtéglákkal) készült, két

Next

/
Thumbnails
Contents