124962. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés tábla- vagy tükörüvegnek húzással való előállítására

Megjelent 1940. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÍ9 SZABADALMI LEIRAS 124963. SZÁM. XVlI/e. OSZTÁLY. — B. 13069. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés tábla- vagy tükörüvegnek húzással való előállítására. Bolgár Fái üveg-mester, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi október hó 14. Eddig tükörüveget úgy állítottak ©lő, hogy az üvegmasszából először öntött vagy fúvott, vagy pedig hosszirányban húzott táblaüveget készítettek, amelynek felületi 5 egyenetlenségeit azután csiszolással küszö­bölték ki és végül) fényezték. Ezen eljárás szakaszos, körülményes, kisebb teljesít­ményű és így drágább a húzási eljárásnál, amely folytonos igen nagy teljesítményű, it) gazdaságos eljárás. A régi ellj árasok sze­rint előállítóit tükörüvegjnek az utólagos csiszolás és fényezés következtében nincs meg a tűzzománca felüliébe sem, amely az üvegnek tartós ragyogó fényét és fokozott 15 mérvű karcmentességét biztosítja. A találmány tárgya olyan tábla- vagy tükör üveg gyártására való húzási eljárás és az annak foganatosítására való berendezés, amely nemcsak a fentem Hí tett hátrány okát 2o szünteti meg, hanem csekély gyártási költ­séggel plasztikai es optikai hullámoktól mentes, homogén anyagú, tűzzománc-felü­letű tábllaüvegriek vagy ugyanezen tulaj­donságokkal bíró, egyenes síkú tükörüveg-25 nek a folytonos üzemű előállítását teszi le­hetővé. A találmány szerinti eljárás lényegében abban áll, hogy a megömlesztett üvagmasz­szából húzott szalagot a hosszirányon kí-20 vül egyidejűleg szélességi irányban is húz­zuk, ill kifeszítjük és pedig a hosszirányra merőlegesen vagy ferdén, egyik vagy mind­két irányban. Emellett a húzás, ill. kiiészí­tés szélességi irányban vagy mechanikai g5 eszközökkel és/vagy nyomás allatt álló gőz­vagy gáznemű közeggel, pl. sűrített leve­gővel, történhetik és pedig vagy folytono­san vagy szakaszosan. Az oldalirányú húzó­szervek által kifejtett erők támadási felü­leteiket az üvegszalag szélein két oldalt 40 az üvegszalag saját anyagából) vagy idegen anyagból levő kiugró lécalakú vastagításo­kat vagy recézéseket vagy hornyokat vagy a szélekre ráhelyezett szilárd anyagokat al­kalmazunk. 45 Az eljárás foganatosítására való beren­dezés a szokásos hosszirányú húzási beren­dezésen kívül lényegéten a szélességi irány­ban való húzásra, il!l. kifeszítésére szolgáló szervekből áll, melyek vagy forgó és for- 50 gas közben oldalirányban ide-oda mozgó, az üvqgíszalag egy-egy szélét közrefogó hen­ger-, görgő- vagy tárcsapárok és/vagy nyo­más alatt álló gőz- vagy gáznemű közeget kilövelő fuvókapárok, amelyek úgy vannak 55 elrendezve, hogy a közeg az üvegszalag szélét két oldalt kifelé irányulóan ferde szög alatt éri. A hengerek, görgők vagy tárcsák üregesek és palástjuk furatokkal! van ellátva, mely furatok az előállítandó QQ üvegszalag felületéhez képest a szalag széle felé ferdén lejtenek. Ennek az a célja, hogy az üreges hengerekbe bevezetett víz, gőz- vagy gáznemű közeg a nyílásokon lég­nemű alakban kiáramolíva egyrészt védő- 65 burkot szolgáltat, mely meggátolja a szi­lárd testek (tehát a szerkezeti rész és a táblaüveg) egymással való közvetlen érint­kezését és egymáshoz való tapadását, más­részt a lyukakon nyomás alatt kiáramolva 79 az üvegtábla szélességi irányú húzását elő­segíti. Ha az utóbbi céltól eltekintünk, akkor készíthetjük á hengereket vagy gör­gőket stb. lyukacsos anyagból), amelyekbe bevezetiett közeg a lyukacsokon keresztül- 75

Next

/
Thumbnails
Contents