124953. lajstromszámú szabadalom • Harci gázok, különösen hólyaghúzó anyagok elleni védelemre való anyag

Megjelent 1940. évi október hó 15-én. MAGYAR KIß ^ LYI W^ÖÄ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134953. SZÁM. XVIII/b. (XIX/c.) OSZTÁLY. — P. 9667. ALAPSZÁM. Harci gázok, különösen hólyaghúzó anyagok elleni védelemre való anyag. Societá Italianá Pirelli cég, Milano, úgy is, mint a Societá del Linoleum milanói cég" jogutódja. A bejelentés napja 1939. évi június hó 22. Olaszországi elsőbbsége 1938. évi júliushó 5. A találmány harci gázok, különösen ipe­. rit- és lewisit-típúsú hólyaghúzó anyagok elleni védelemre való anyag. A találmáiny szerinti anyagót textilalapra felvitt, az em-5 líteitt gázok számlára áthatlan bevonat al­kotja, mely pl. állati vagy növényi ere­detű, esetleg oldhatatlanná tett enyvből vagy zselatinból vagy oellulózaacétátból le­het. Ezek az eddig ismert anyagok jiem íO mentesek bizonyos hátrányoktól, melyek általában onnan erednek, hogy nedvesség­nek, valamint izzadságnak, melyet az ilyen védőrétegeket ruházat alakjában viselő sze­mélyek bőségesein kiválasztanak, elégtelen 15 mértékbein állnak felien. Ajánlották már az ilyein szövetek bélelését, avégből, hogy a belőlük készült ruhadarabok tökéletes vé­delmet nyújtsanak, az így kapott anyag azonban számos alkalmazási célra túlsá-20 gosan nehéz és merev. Azt találtuk, hogy olyaín termékek fel­használásával, melyek jelentékeny mérték­ben hajlékonyak és az eredeti állap súlyát felülletegységejnként alig növelik, mór-25 ges gázok felién tökéletes és nedvesség ha­tása alatt sem szemvédő védelmét kapha­tunk, ha erre a célra magában véve is­meretes, a gázok számára áthatlan anyag­ból készült réteget használunk, melyét rost-80 szerkezetű alapra viszünk fel! és a réteget nedvességgel szemben lákkréteggel védjük meg, mely valamely, 15-ttiél több szén­atömú telítetlen zsírsav oxidálási vagy poli­meriaálási termékét tartalmazza. 35 A káros gázok számára áthatlan réte­gét enyv vagy állati vagy növényi zsela­tin, melyek esetleg oldhatatlanná tett álla­potban lehetnek, alkothatja. Erre a célra továbbá celiulózaacétát is alkalmas. A védő­réteg előállításához pl. fúvatott leinoliaj, főtt. íO kínai faolaj, továbbá az említett olajak­ból vagy azok keverékéből készült lin­oxin használható. -A találmány megvalósítása különféle módokon történhet, melyeket különböző, *5 változó körüllméíny szerint választunk meg, amennyiben a felhasznált rostszer kezet ter­mészetétől, a lakk előállításához rendel­kezésre álló anyagok minőségétől és gaz­dasági feltétéltektől, melyek az időtől és 50 a helytől függnek, továbbá az előállítandó bevonat színétől és egyebektől is. Nyil­vánvalóan mindezek a kiviteli módok a találmáiny keretébe esnek, feltéve, hogy a feintemlítetit lényeges jellegzetességekéit fel- 55 tüntetik. A találmánynak célszerű megvalósítási módjánál a lakkbevonatot legalább két ré­tegben visszük fel, esetleg más mérges gázok számára áthatlan anyagrétegek köz- 60 beiktatása mellett. Egy további fogainatosítási alak szerint a bevonó laki: természetes vagy szintézi­se« gyantákat tartalmazhat. A következőkbén á találmány fogana- 65 tosítási példáját ismertetjük. Nyers vagy festett szövetre vagy papír­lapra vagy egyéb, az alzatot alkotó ha­sonló anyagra magában véve ismert mó­don állati vagy növényi enyv vagy zselatin 70 rótqgét visszük fel, mely esetleg oldhatat­lanná (tehető. Miután ez a 'bevonat legalább részbein megszáradt, a bevonó lakk fel-

Next

/
Thumbnails
Contents