124926. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szerves és szervetlen vegyületek fotokémiai oxidálására

Megjelent 1940. evi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 124936. SZÁM. lV/Il/1. OSZTÁLY. K. 15011. ALAPSZÁM Eljárás szerves és szervetlen vegyületek fotokémiai oxidálására. Vereinigte Chemische Fabriken Kreidl, Heller & Co. Nig-. cég", Wien. A bejelentés napja 1932. évi július hó 13.* Ausztriai elsőbbsége 1931. évi július hó 21. Szerves és szervetlen vegyületeknek besugárzás útján oxigén jelenlétében és katalizátor befolyása melletti fotokémiai oxidációjára való eljárások már ismere-5 tesek. Katalizátorként antrakinont alkal­maztak és az antrakinontípusú katali­zátor előnyét abban látták, hogy az maga a reakció közben nem változik meg, tehát valódi katalizátorként hat. Kitűnt azon-10 ban, hogy antrakinonnak katalizátorként való alkalmazásánál az oxidáció mellett még kondenzációs folyamatok is leját­szódnak, miáltal a kívánt oxidációs ter­méket nem kapjuk meg tisztán. Ezt a 15 hátrányt azzal igyekeztek már kiküszö­bölni, hogy az antrakinontípusú anyagok, mint pl. antrakinon, klórantrakinon,naft­antracénkinon, indantrén, pirantrén, flavantrén és más effélék jelenlétében 20 folyamatba tett katalízist más jellegű ,. katalizátorok (segédkatalizátorok) együt­tes részvétele mellett hagyták végbe­menni. A jelen találmány azon a megállapítá-25 son alapszik, hogy antrakinontípusú kata­lizátorokkal szemben más katalizátorok előnyben részesítendők, és pedig a követ­kező katalizátorok, illetve katalizátor­csoportok: 30 ci) legalább három kondenzált benzol­magot tartalmazó gyűrűrendszerű szén­hidrogének, mint különösen az antracén, di- vagy poliantracének vagy ezek helyet­tesítési termékei, pl. antracénszulfosavak, klórantracén stb.; 35 b) az a) alatt felsorolt anyagok hidrá­lási termékei (pl. antracéndihidrid) vagy ennek származékai, az antrakinon, illetve az antrakinontípusú anyagok és ezek helyettesítési termékeinek hidrálási ter- 40 mékeit bezárólag; c) az a) és b) alatt megnevezett anya­gok olyan származékai, amelyeknek ala­csonyabb az oxidációfoka, mint amely az antrakinonénak, illetve az antrakinon- 45 típusú anyagoknak megfelel, pl. az antron, oxantron, antronszulfosav, dihidrodian­tron és más effélék; d) az a), b) és c) alatt megnevezett anyagok adott esetben egy vagy több 50 segéd katalizátorral együtt is. ej Az a), b) és c) alatt megnevezett anyagok egymásközti keverékei, adott esetben egy vagy több segédkatalizátorra] együtt is. 5^ A megemlített katalizátorok előnye az antrakinontípusú katalizátorokkal szem­ben, hogy használatuknál a kondenzációs folyamatokat és más reakciófolyamatokat elkerüljük vagy legalább is lényegesen eo visszaszorítjuk, úgyhogy a segédkatali­zátorok nélkülözhetők, bár kizárva a jelen eljárásnál sincsenek; A találmány szerinti eljárás foganato­sításánál természetesen a legalább három gft magot tartalmazó gyűrűrendszerű szén * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a érteltmében a volt eseh-szkrvák szabadalmi hivatalnál anlnalk ideién tett bejelentés napja. A Cseh-Szlovák Köztársaságban megadott szabadalom száma: 55916.

Next

/
Thumbnails
Contents