124924. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fényérzékeny rétegek előállítására diazovegyületekkel

Megjelent 194<>. évi október hó 1-én. HAGYAR ORÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 134924. SZÁM. IX/f. OSZTÁLY. — K. 14994. ALAPSZÁM. Eljárás fényérzékeny rétegek előállítására diazovegyületekkel. Kalle & Co. Aktiengesellschaft, Wiesbaden-Biebricli» A bejelentés napja 1934. évi február hó 9*. Németországi elsőbbsége 1933. évi február hó 15. Ismeretes, hogy aminodiazovegyületek egyedül vagy azokomponensekkel kever­ten fényérzékeny rétegek előállítására alkalmasak. Az ú.n.félnedves-eljáráshoz, 5 melynél az alap csupán a diazovegyületet hordja és a megvilágítás után a kép vala­mely azokom-ponens oldatánaka felvitele folytán keletkezik, a választék diazo­vegyületekben,csekély, ha a rétegek és a 10 másolatok minőségével szemben nagy követelményt támasztunk. Az előállított rétegeknek gyakorlati célokra nem csupán elő nem hívott állapotban hetekig tartó­saknak kell lenniük, hanem azt is meg-15 kívánják, hogy a létesített képeknek éles .körvonalaik és tiszta alapjuk legyen. Ezenkívül a rétegek fényérzékenysége nagyfokú legyen és a képek előhívását csupán kevés alkáliával kelljen foganato-20 sítani avégett, hogy a papír enyvezését ne támadja meg. Kész másolatok meg­világításánál az alap lehetőleg ne sárgul­jon. E gyakorlati követelményeket ele­gendő mértékben csupán kevés diazo-25 vegyület -elégiti ki. Ügy találtuk, hogy a szekunder amino­diazovegyületek közül, melyek közül gya­korlatilag használhatónak eddig csupán a diazodifenilamin bizonyult, fény ér; é-30 kény rétegek élő állítására éppen oly amino-benzil-aril-aminok diazovegyületei különösen alkalmasak, melyeknek általá­nos képlet^: ÍO 45 R helyettesített vagy nem helyettesített aromás magot, előnyösen benzolmagot, R' pedig halogénezett benzolmago­jelent, amely még további helyettesítői ket hordhat, mely vegyületek tehát a benzilgyökber. halogént tartalmaznak. Emellett kitűnt, hogy oly diazovegyületek, melyek h benzilgyök CH2 -csoportjához o-helyzet­ben legalább egy halogénatomot horda­nak, rendkívül jól használhatók. Elő­nyösnek bizonyult az l-cliazo-2',4'-di­klorbenzil-'l-anilin és különösen az 1-dai/o-2',6'-dikIórbenzil-4-anilin. E vegj il­letek az anilin- és benzilgyökbcn mé< 50 további helyettesítőket, mint alkil-, halo­gén- és oxialkilcsoportokat hordhatnak melyek folytán a másolatokban a. szín­árnyalat eltolódása nem következhet be. Az alkalmazandó diazovegyületeket szo- 55. kásos módon hasínálhatjuk^ pl. az oldatot valamely hordozóra felkenjük vagy pedig hogy a hordozói effajla oldattal áiitatjuk. A szóbanlévö diazovegyületet természe­tesen azokomponensscl együtt is alkal- 60 mázhatjuk. Az ekként kapott fényérzé­keny anyagot megvilágítása után gáz­alakú ammóniákkal hívjuk elő. Sok csel­ben célszerű lehet,ha fényérzékeny-anyag­ként a fentebb említeti diazovegyüíete- 65 ket tartalmazó fényérzékeny oldal ho; vagy réteghez valamely egyéb ercsebher festett fényérzékeny diazovegyület cse­kély mennyiségeit adjuk. Ez az adalél­a fényérzékeny réteg erősebb színezéséi 70 idézi elő, úgyhogy megvilágításkor job­* Ez a nap az .5980/1939. M. E- sz. rendelet 2. §-a értelmében a volt eséh-szloVáik szabadalmi hivatalnál ánmalk idején tett bejelentés napja. A Cseh-Szlovák Köztársaságban megadott szabadalom száma: 56371. 85 melyben

Next

/
Thumbnails
Contents