124897. lajstromszámú szabadalom • Járműre szerelt laboratórium

Megjelent 1940. évi e któber hó 1-én. MAGYA !• KIRÁLY! # % SZAMDAOn BIRÓSÁO w SZABADALMI LEÍRÁS 124897. SZÁM. IX/f. OSZTÁLY...— T. 6357, ALAPSZÁM. Járműre szerélt laboratórium. Telefongyár Részvénytársaság cég-, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi április hó 19. Az ismert mozgó fényképészeti labo­ratóriumoknak, melyek géperejű jármű kocsiszekrényében vannak elhelyezve, tapasztalható hátránya, hogy nem tör-5 ténik kellő gondoskodás arról, hogy a fényképezéssel kapcsolatos munkálatok elvégzésére alkalmas sötétkamrák csekély figyelemmel történő használata mellett se juthasson zavaró fény azokba. Azon­lü kívül a sötétkamrák kívánatos klimati­zálása, vagyis azok lehűlésének és fel­melegedésének kérdése nincsen kielégítő módon megoldva. A találmány e hátrányok megszünte­tő tését célozza és lényege abban van, hogy a kocsiszekrényben létesített, a fény­képezéssel kapcsolatos munkálatok elvég­zésére alkalmas sötétkamrák közé, zavaró fény behatásának megakadályozására elő­íO kamra van iktatva, melynek a szabadba nyíló,*valamint az egyes sötétkamrákkal külön-külön való közlekedést lehetővé tevő ajtajai vannak. A találmány szerinti elő kamrával és ajtókkal elérjük, hogy Í5 mind a szabadból való belépés, mind az egyes sötétkamrákba való átjárás úgy történhetik, hogy zavaró fény egyik sötét­kamrába sem juthat. Ennek biztosításéra az előkamrán lévő ajtókat célszerűen erő­íO művi kényszerkapcsolatba hozzuk egy­mással és olyan zárrendszerre] szereljük fel, hogy bármelyik ajtó csakis akkor nyitható, ha az összes többi ajtó csukott állapotban van; viszont ha az ajtók közül 5 az egyiket kinyitjuk, a többi előkamra­ajtó egyike sem nyitható mindaddig, amíg a kinyitott ajtót újból be nem csuktuk. A találmány két példaképeni kiviteli alakját a mellékelt rajzon tüntetjük fel vázlatosan, járműre szerelt kocsiszekrény ÍO víszintes metszete mellett. Az 1. ábrán bemutatott kiviteli példá­ban a géperejű jármű alvázán megerősí­tett kocsiszekrénynek mintegy derekán két harántirányú válaszfalat építünk be, 45 mely a szekrényt három térre, nevezete­sen a fényképészeti munkálatok elvég­zésére alkalmas hátsó (A) és mellső (B) sötétkamrára és e két sötétkamra közé iktatódó (C) előkamrára osztja. Utóbbi- 50 nak három ajtaja van. Az (I) ajtó a hátsó (A) sötétkamrába, a (II) ajtó a mellső (B) sötét kamrába, míg a (III) ajtó a szabadba nyílik. E szerkezeti megoldásnál akár a szabadból akarunk az egyik vagy másik 56 sötétkamrába lépni, akár pedig az egyik sötétkamrából a másikba, mindig a köz­beiktatott (C) előkamrán kell keresztül­mennünk és így módunkban áll megaka­dályo2ni, hogy zavaró fény jusson a 60 sötétkamrákba. Hogy a feledékenységből származható káros fénybehatást biztosan megakadályozzuk, a három ajtó között pl. emelőkből, tolórudakból vagy láncok­ból és reteszekből álló olyan erőművi 65 kényszerkapcsolatot létesíthetünk és az ajtózárószerveket pl. kilincsket úgy ké­pezhetjük ki, hogy bármelyik ajtó nyitása csakis a többi ajtó bezárt és elreteszelt állapotában lehetséges és hacsak egy 70 ajtó is nyitva áll, a többi ajtók egyike sem működtethető. A találmány szerinti fényképészeti laboratóriumnak a fényvédésen kívül további előnye, hogy a sötétkamrák bejá- 75 rati ajtajai előtt létesített előkamrávala

Next

/
Thumbnails
Contents