124893. lajstromszámú szabadalom • Hordozható tartány, illetőleg kanna

Megjelent 11)40. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 124893. SZÁM. XX/f. OSZTÁLY. — -ZV". 3420. ALAPSZÁM. Hordozható tartány, illetőleg kanna. Nádai Sándor oki. gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi június hó 20. Hordozható tartányok, illetőleg kannák lezárásánál igen nagy kényelmet jelent az, ha a kulcsot nem kell a tarlánnyal együtt elküldeni, mert különösen nagyobb számú 5 tartány esetén a sok kulcs kezelése igein körülményes. További hátrány az eddig szokásos záraknál az, hogy azok könnyen felnyithatók, vagy feltörhetők és így a tar­tány, illetőleg kanna tartalma illetéklele-10 mek által is hozzáférhető'­A találmány kiküszöböl e hátrányokat és lényege oly hordozható tartány, il'et'ó'i­leg kanna, melynél! a zárófedélbe vagy a járulékos pótfedélbe kombinációs zár van 15 beépítve, illetőleg e fedelekre ily zár Van erősítve. A találmány szerinti tartány, ille­tőleg kanna egyik kiviteli alakjánál két fedelet alkalmazunk és a külső fedél hár­milyen szokásos zárral van llezárva, míg 20 a külön járulékos pótfedél! kombinációs zárral vain ellátva. Az ily tartánynál tehát nem ér semmit a külsői zár felnyitása vagy feltörése, mert az illetékitelein egyén még szemben találja magát a kombinációs 25 zárral reteszelt , pótfedéliel. A pótfedél a tartány, illetőiéig kanna kiömlési nyílásába hegesztett, szegecselt vagy beforrasztott gyűrűre erősíthető, illetőleg kombinációs zárral ezen reteszelhető:. A találmány sze-30 rinti hordozható tartány, illetőleg kanná­hoz előnyösen oly kombinációs zárat al­kalmazunk, melynél! a zár nyitásához be­állítandó jelszó változtatható. A találmányt még a csatolt rajz alapján 35 is magyarázzuk, mely annak példaképem kiviteli alakját szemlélteti. Az (1) kanna kiömlési nyílásába 8; gyűrű van erősítve, (az ábrán szegecse Ív«.0 és e gyűrűben reteszelhetői a (3) pótfedél. E (3) pótfedél karimájába csavarmenettel! 40 a kombinációs zár (4) belsői hüvelye van rögzítve, és e rögzítés még (5) ellenanyá­val van biztosítva. Behelyezéskor e (3) pótfedél karimájának lefelé hajló pereme beleilleszkedik a (8) rögzített gyűrű osa- 45 tornájába. A pótfedelet kihúzás elllen úgy biztosítjuk, hogy a kombinációs zár (6) kulcsát kereszitültoilljuk a (8) gyűrűn le vő furatokon és a (3) pótfedélnek ezekkel egybeeső furatán. A (6) kulcsot e hely- 50 zetében a kombinációs zár (7) gyűrűi­nek, illetőleg tárcsáinak elforgatásával biz­tosítjuk a kihúzás ellen. Ekkor a (3) pót­fedelet semmiképein sem lehelt helyéről már eltávolítani mindaddig, amíg a kombiná- 55 ciós záron a jelszó beállításával a (6) kulcsot ki nem húzzuk helyérőill A (6) kulcs, illletőleg kulcsok kihúzása után a (3) pótfedél a (8) gyűrűből kiemelhető. A kannának (2) külső fedele normális zár- 60 ral vagy kombinációs zárral zárható He. A (2) pótfedélbein egy vagy célszerűen két kombinációs zárat alkalmazhatunk. E kombinációs zárak oly szerkezetűek is le­hetnek, melyeken a kinyitáskor beállítandó 65 jelszó változtatható. Szabadalmi igénypontok: 1. Hordozható tartány, illet'oiJeg kanna, jel­lemezve a záró fedélbe vagy a járulékos pótfedélbe beépített, ilille'Jó'ileig e féde^ 70 lekre erősíthető kombinációs zárral!. 2. Az 1. igénypont szerinti hordozható tar­tány, ilLetóTJeg kanna, azzal jellemezve, hoígy külső; fedele bármilyen szokásos zárral van lezárva, míg küllőn j áruié- 75

Next

/
Thumbnails
Contents