124877. lajstromszámú szabadalom • Variométerszerű önindukció

Megjelent 1940. évi október hó 1-én. MAGYAR K T R Á L YI ^^ÖÄ SZABADALMI BIRrtSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 124877. SZÁM. VII/J. OSZTÁLY. — L. 7454. ALAPSZÁM. Varióméterszerű önindukció. C. Lorenz Aktiengesellschaft gyári cég Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja 1937. évi december hó 13. Németországi elsőbbsége 1936. évi december hó 21. Ismeretes, önindukciókat variométer módjára két tekercsből előállítani, ímelyefc­nek egyike a másikban forgatható. Ily be­rendezéseket előnyösen rezgőkörök han-5 golásiáira használnak és így a különben használatos forgókondenzátorokat helyet­tesítik. Ennél nehézségek lépnek fel azért, mert a rezgőkörben a hullámhossznak vagy a frekvenciának lehetőleg arányosnak 10 kell lennie a hangolóeszköz forgáisszögé­vel, azaz az önindukciónak arányosnak kell lennie a forgásszög négyzetével vagy négyzetének reciprox értékével ós egy ál­landóval. Kondenzátoroknál e lineáris 15 frekvenciafüggőséget a lemezszél éknek alkalmas kialakításával érjük el. A találmány szerinti variométer a meg­nevezett követelményt úgy teljesíti, hogy rövidre zlárt tekercselése van, mely az 20 egyik tekercshez képest 90°-al el van for­gatva és mely a forgásszögtől függőségben a nagyfrekvenciájú energia egy részét fel­veszi és a tekercsek induktivitását úgy állítja! be, hogy a kívánt lineáris frekven-25 eiaíüggősiéget érjük el. B berendezés nagy­frekvenciájú vasmaggal vagy anélkül ál­lítható elő. Mellékelt rajz a találmány szerinti variométer példaképem kiviteli alakját 30 tünteti fel. Az 1. ábra metszet, a 2. ábra homloknézet, míg a 3. ábra a működési módot mutató grafi­kon. 35 Az (1) tekercsen belül, mely előnyösen hengeres vagy gömbalaku, a (2) tekercs a (3) tengely révén forgatható. A (2) tekercs­nek a (4) rövidre zárt tekercselése van, mely pl. rézbláidqggyűrűkből való. Ha a (2) tekercset forgatjuk, akkor az 40 öngerjesztő induktivitásia a forgásszögtől függőségben változik, mert a rövidre zárt tekercselés indukcióhatása által az ön­indukciógörbe eltolódik, még p>edig oly ér­telemben, hogy ha az új berendezést rezgő- 45 körökben használjuk, lényegében lineáris írekvenciagörbét kapunk. A 3. ábrán varióméterrel ellátott rezgő­kör kísérletek alapján felvett két frek­venciagörbéje van feltüntetve, mely varió- 50 méternek az egyik esetben nem volt (4) rövidre zárt tekercselése, a másik esetben pedig ily berendezéssel el volt látva. A rezgőkör frekvenciája a forgásszögtől füg­gőségben van feltüntetve. Az (A) görbe 55 rövidre zárt tekercselés nélküli, a (B) görb'e pedig rövidre zárt tekercseléses varióméterra jellemző. Az (A) görbe lénye­gében nemlineárisán fut, míg a (B) görbe nagyrészt lineáris. QQ Nem szükséges, hogy a rövidre zárt te­kercselés a (2) tekercsen legyen, hanem az (1) tekerccsel is lehet egyesítve és pedig ahhoz képest 90°-al eltolva, vagy a teker­csek mindegyike egy-egy rövidre zárt 65 tekercseléssel látható el. Szabadalmi igénypontok: 1. Variómé>terszerű önindukció, jellemezve rövidre zárt tekercseléssel, mely a te­kercsek egyikéhez képest 90°-al el van 70 fordítva. 2. Az 3. igénypont szerinti berendezés ki-

Next

/
Thumbnails
Contents