124873. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kokszpor darabosítására

Megjelent lí)4(). évi október hó 1-én. MAGYAK KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMILEIRAS 124873. SZÁM. Il/a. OSZTÁLY. — Gr. 7985, ALAPSZÁM. 10 15 Eljárás kokszpor darabosítására. Gálocsy Zsigmond, oki. kohó mérnök, Budapest. A bejelentés napja 1935 évi július hó. 24. Kokszolóművekben és gázgyárakban je­lentékeny, 7—15% mennyiségű ú. n. koksz­por, azazí kb. 5 mí/m szemjnagyságon aluli koksz keletkezik, amelyet nagy kalorikus értéke ellenére is csak igen alacsony áron vagy egyáltalában nem lehet értékesíteni. Ezért a keletkező kokszport a legtöbb ilyen üzem a saját kazánházaiban vagy egyéb tüzelőberendezéseiben hasznosítja, azonban rendszerint igen rossz hatásfok­kal. Történtek már kísérletek a kokszpor ér­tékének darabosítás útján való növelésére is. Így egyes üzemekben a kokszport kötő­anyaggal, elsősorban szurokkal brikettez­ték; az így készített brikettek azonban nem voltak kellő szilárdságúak és azon­kívül elégetésük füst és korom képződése közben ment végbe, úgyhogy a brikette-20 zéssel elért értékemelkedés aránylag igen csekély volt. Mások viszont a kokszport úgy próbálták darabosítani, hogy azt a kokszolandó szénbe keverték. Számbajövő eredményt azonban így sem értek el, mert 25 a kokszolandó szénbe legfeljebb 2—3% kokszpor volt keverhető; ha u. i. a szénbe kokszport nagyobb százalékos mennyiség­ben adagoltak, akkor a kapott koksz mi­nősége leromlott, puha és morzsalékony W lett. A találmány szerint a fenti hátrányo­kat úgy küszöböljük ki, hogy a kokszport kötőanyaggal elegyítjük, a kokszpor­kötőanyag-elegyet, adott esetben kokszo-35 lódó szénpor hozzáadása mellett, előbb brikettezésnek vetjük alá, — majd e bri­ketteket kokszolódé szénbe ágyazzuk és az egészet lepárlókemencében kokszosítjuk. A kokszosítás végeztével rendes, darabos kokszot és kitűnő minőségű kokszbriket- 40 tekét kapunk. Kísérleteim alapján megál­lapítottam, hogy a találmány szerinti el­járásnál a kokszolódé szénhez adott koksz­por-kötőanyag-brikettek mennyisége a szén, súlyának 50%-áig is felvihető és így 45 a kofcsz'olómiűveknek vagy gázgyárak­naik, (a feokszporból eredő vesztegége mieg­szűnik. Az eljárásnál felhasznált kötőanyag szurok, kátrány, bitumen és általában a 50 brikettgyártáshoz alkalmazható bármilyen kötőanyag lehet. A találmány szerinti eljárással kapott darabos koksz, illetve kokszbrikett jósága jelentékeny mértékben fokozható, ha a 55 briketteket és a kokszolódó szenet legfel­jebb 4C0°-ig terjedő hőmérsékleten levegő kizárásával előmelegítjük és az így elő­melegített anyagot visszük levegő távol­tartása mellett a lepárlókemencébe. 60 Példa: Kokszgyártásból keletkező 85% koksz­por, 5% szurok és 10%; kokszolódó szén­por keverékéből briketteket készítettünk és a briketteket azonos mennyiségű kok- 65 szolódó szénbe ágyaztuk, majd az egészet lepárlókemencében 1100°-on kokszosítot­tuk. A darabos koksz mellett kapott kokszbrikett 500 kg/cm2 nyomószilárdságú volt. 70 Még megjegyzem, hogy bejelentésem

Next

/
Thumbnails
Contents