124872. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagy igénybevételű acélszerkezetek vagy testek készítésére

Megjelent 1940. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÍG SZABADALMI LEIRAS 134873. SZÁM. V/a/l, (XVI/d.) OSZTÁLY. — C. 4706. ALAPSZÁM. Eljárás nagy igénybevételű acélszerkezetek vagy testek készítésére. Csilléry Dezső Bszkrt igazgató és Péter Lajos Bszkrt felügyelő Budapest. A bejelentés napja 1935. évi május hó 8. Ismeretes, a vas- ós fémkohászatban, hogy mind a nyersanyagok, mind a meg­munkált acéltárgyak belső tulajdonságait és kristályszerkezetét hőkezeléssel igen f, lényegesen meg lehet változtatni. Így pl. különlegesen ötvözött acélok szakítási szilárdságát és arányossági ha­tárát akár többszörösére is növelhetjük az alkalmazott hőfok, a hőkezelés időtar-10 tárnának, a lehűlés va=gy edzés módjának és az, esetleges megerösztés változtatásá­val, (azaz nemesítéssel, s ugyancsak a mindenkori kívánalmaknak megfelelően befolyásolhatjuk a folyási határt, a nyú­(5 last, a kontrakciót, a fajlagos ütőmun­kát, stb. Ugyancsak alkalmaztak már hőkezelést fáradt anyagok regenerálására, ill. az át­kristályosítás elérésére. 20 Ez ismert jelenségek tanulmányozása folyamán jutottak a bejelentők arra a gondolatra, hogy ezt az eljárást egy szé­lesebb ipari területen is lehet hasznosí­tani, nevezetesen, ott, ahol a használati >5 tárgy anyaga, valamely műszaki beavat­kozás folytán, káros belső elváltozásokat szenvedett és kívánatos a tárgy teherbí­rásának! és élettartamának lehető foko­zása. Ilyen, gyakran igein súlyos elválto-10 zásokat okozó beavatkozás p. o. a vasipar ban ma mindinkább tért hódító hegesztés művelete, mely elváltozág az anyag struk­turaelváltozásaiban, átkristályosodásában és belső feszültségekben jelentkezik, ami 55 bizonyos, igen, nagy igénybevételű szerke­zeteknél korlátozza a hegesztés alkalma­zását. A találmány tehát ezeknek az elváltozá­soknak a kiküszöbölésére irányul s abban áll, hogy az ilyen hegesztett aceltesteknek ÍO a gyakorlati követelményeknek, szilárd­sági szempontból, jobban megfelelővé tesszük olyképen, hogy azokat kemencébe helyezve (esetleg ismételten) az illető acélanyagok mindenkori állapot ábrájának 45 megfelelő mértékben felhevítjük és a min­denkori viszonyok szerint lassabban vagy gyorsabban, lehűtjük: röviden normalizá­lásnak vetjük alá, miáltal gyakorlatilag belsőfeszültség-mentes, az anyag minden 50 részében egyenletes struktúrát érhetünk el, feltéve, hogy az anyag ötvözetei szerinti legelőnyösebb hőkezelést alkalmazzuk s már eleve a hegesztést is ennek megfelelő ömledékanyaggal végeztük. így pl. a man- 55 gánacélok hegesztése esetén jóval a GOSE vonal fölé kell az acéltesteket felhevíte­nünk. A találmány ilykép lehetővé teszi igen nagy igénybevételt szenvedő tárgyaknak, 60 mint pl, különleges vasúti felépítményi szerkezeteknek [(sínmetszodések, váltóal­katrészek, stb.), melyek eddig rendszerint drága és súlyos öntvényekből készültek, a sínekkel egyező keménységű és szívósságíi 65 anyagból, vagyis magából a sínek anya­gából, ill. megfelelően kiszabott és össze hegesztett síndarabokból, hegesztés útján való előállítását. Az eddigi ily irányú kísérletek ugyanis 70 nem vezettek kielégítő eredményre, mert a hegesztéssel felidézett belső szövezetí el­változások és feszültségek miatt az ilyen szerkezetek megbizhatatlanoknak bízó-

Next

/
Thumbnails
Contents