124870. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés fatörzsek, különösen lombos fák törzseinek felhántására

Megjelent 1940. évi október hó 1-én. MÁ8YAK KIKÁLY SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 124870. SZÁM. X/k. (VIII/c.) OSZTÁLY. — Z. 2243. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés fatörzsek, különösen lombos fák törzseinek lehántására. Zellstoff-fabrik Waldhof céff, Mami heim-Waldliof. A bejelentés napja 1939. évi szeptember hó 20. Fák törzseinek háncsát eddigelé külön­böző eljárásokkal, távolították el, amilyenek a hámozás, a marás vagy a húsolás. Ezek az eljárások azoinban nem adnak minden ő esetbein kielégítői eredményt, mert nem mó­dosíthatók a különféle háncsszerkezeteik­hez és így bizonyos fajta háncsokhoz nem voltak alkalmazhatók, merít egyrészt a le­hántot törzs nem volt elég tiszta, úgy-10 hogy még költséges kézi utánhántással kel­lett dolgozni, va;gy pedig nagy hánltási veszteségek jelentkeztek. Lombos fák háncsának eltávolításakor ezek a hátrányok a háncs sima felültetni 15 következtében és e fák törzseinek álta­lában szabálytalan növése miatt különö­sein nagymértékben jelentkeznek. E hátráinyok kiküszöbölése végett, a ta­lálmány értelmében fák, különösen lom^-20 bos fák törzseiről a háncsot a fatörzs tengelyével párhuzamos tiengeOy körül forgó háhcsoló szerszámmal úgy végezzük, hogy a háncsot az ütések gyors egymásutánjá­nak megfelelő és az időegységbeni ütéseik 25 választott számától függő inagy sebesség­gel forgó, ütőiszerszámokkai ellátott háintó­tárcsával kifejtett gyorsan egymásra kö­vetkező ütésekkel — másodpercenként legalább 80 ütéssel! — verjük le a. törzs-30 rftl. A talállmány szerinti eljárás esetén a háncsot tehát sem nem hámozzuk, mint vágószerszámmal való kezeilés esetén, sem nem marózzuk, sem nem húsoljuk, hanem mindössze leütjük. 35 Hogy felesleges munkafqgyasztást elke­rüljünk, a forgó tárcsa sebességét célsze­rűen úgy választjuk meg, hogy a forgó hántótárcsán elrendezett ütőszerszámok mindegyike abban a pillanatban érje a tör­zset, amikor a megelőizően arra hatott ütés 40 következtében felugró törzs eredeti hely­zetébe éppen visszajutott. Emellett használhatunk vagy csak egy, vagy több, például két egymással] szem­ben elrendezett hántótárcsát. 45, A találmány szerinti eljárás' foganatosí­tására alkalmas háintószerszám a köpeny­felületébőil kiálló ütőszerszámokkal ellátott, forgó hántótárcsából áll. Ezeknek az ütoi­szeirszámoknak oly ütőfelülleteik vannak, 50 amelyekkel azok a lehántandó fára ütnek. Ezek az ütőifelületek a köpemyfelülettel al­kotott metszőivoinalukon elrendezett érintő­síkkal, a tárcsa forgásirányában fekvő ol­dalon tompa, szöget zárnak be. 55 Az ütőszerszámok a köpenyfelüleiből csak kevéssé, nevezetesen 2—3 mm-rel áll­janak ki, a kinyúlás azonban semmi esetre sem legyen több, mint 4 inm. Hogy különösen szabálytalanul nőtt fa- 60 törzsek tisztán legyenek lehánthatok, cél­szerű, ha a forgó tárcsát, valamint az azon elrendezett ütőiszenszámot az egyik vagy mindkét oldalukon legömbölyítjük. Ilymó­dom lehetővé tesszük, hogy a munkás ä 65 géppel különösen szabálytalanul inőjtt, ille­tőleg erősen elgörbült fák törzseit is, a szerszám kellői vezetése mellett, tisztán le­hánthassa. Kitűnt továbbá, hogy a hatás és a tel- 70 jesitőiképesség még léinyegesen fokozhatóak, ha az ütőiszerszámokkal ellátott egyetlen

Next

/
Thumbnails
Contents